Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.178
Dunstan kreeg spoedig grooten invloed aan het hof des
konings. Daardoor wist hij te bewerken, dat de gehuwde
priesters, wier aantal dat der ongehuwde ver overtrof, door
monniken werden vervangen, en eindelijk, dat op eene kerk-
vergadering, die in 969 werd gehouden, het celibaat voor
de geestelijken in Engeland verplichtend werd gesteld. Jaren
lang leidde Dunstan de regeeringszaken, maar hij trok zich
terug, toen de jeugdige Ethelred den troon had beklom-
men. Onder de regeering van dezen koning hervatteen de
Noormannen uit Denemarken en Noorwegen hunne stroop-
tochten in Engeland, en daar zij zeer voorspoedig waren in
hunne ondernemingen, zocht menig Angelsaksisch edelman
met hen op een goeden voet te komen, en beproefde Ethelred
hunne rooftochten voor groote geldsommen af te koopen. In
de hoop, steun te vinden bij de Noormannen in Frankrijk,
trad Ethelred in het huwelijk met de schoone Emma, de
zuster van den Normandischen hertog Richardll. Het huwe-
lijk had voor Ethelred, die zijne vrouw spoedig verwaarloosde,
niet de gevolgen, waarop hij had gerekend. De in Engeland
gevestigde Denen, voor de Normandiërs vreezende, beraam-
den een aanslag op het leven van den koning en diens raads-
lieden. De moordaanslag werd echter verraden, en nu schreef
Ethelred de verschillende steden van zijn rijk aan, op St.
Bricciusdag (13 November) van het jaar 1002 alle heiden-
sche Denen, die zich in 't rijk ophielden, met de hulp van
God en Zijne heüigen, om te brengen. De moord gelukte
maar al te goed. Zelfs vrouwen en kinderen werden niet
gespaard, en onder deze de zuster van den Deenschen koning
Swen, die met een in Engeland gevestigd Deensch edelman
gehuwd was. De invallen der Denen werden nu met nog
onmenschelijker wreedheid dan vroeger hernieuwd. In het
jaar 1013 verscheen koning Swen zelf aan het hoofd van
een groot leger. Hij veroverde Engeland en noodzaakte
Ethelred, de wijk te nemen naar Normandië.
Nadat de tlianes hem trouw hadden gezworen, keerde