Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.173
krachtig invoeren van verbeteringen, waarvan zij het nut
niet inzagen, tegen zich innam. Zoo strafte hij met den
dood rechters, die zich aan oneerlijkheid schuldig maakten,
en daardoor wekte hij de ontevredenheid op van het volk,
dat meer prijs stelde op het leven van een vrij man, al
was deze misdadig, dan op het handhaven der maatschappe-
lijke en burgerlijke vrijheid. Zoo kon het gebeuren, dat
Alfred in het zevende jaar zijner regeering, toen de Denen,
geholpen door verrraad, een nieuwen inval deden, zich, ge-
heel van de zijnen verlaten, een ganschen winter in bosschen
en ontoegankelijke oorden moest schuilhouden. De overlevering
verhaalt, dat hij in dien tijd gedurende eenige dagen eene
schuilplaats vond bij een boer, die volstrekt niet vermoedde,
welk een hoogen gast hij herbergde. Op zekeren dag, dat
de boerin eenig ander werk had te verrichten, droeg zij den
vreemdeling op, goed toe te zien op het brood, dat zij te
bakken had gezet. Alfred, wiens ziel van geheel andere
gedachten vervuld was, vergat het brood. Toen de boerin
terugkwam, was het verbrand. Deze verweet hem zijne
zorgeloosheid en voer er hevig over uit, dat hij beter was
om het brood te eten, dan om het te bakken.
In het voorjaar wist Alfred weder eenige krijgsbenden
bijeen te krijgen en verschanste zich met hen in de toen
nog woudrijke streken van Sommerset, op eene plaats, waar
in latere eeuwen een gouden halssieraad is gevonden, met
den naam Alfred erin gegrift. In die dagen gelukte het den
graaf van Devon, die door de Denen belegerd werd, in een
uitval hunne toovervaan te veroveren. Volgens de overleve-
ring was daarop door de zusters des konings, onder het pre-
velen van tooverspreuken, eene raaf, de vogel van Wodan,
geborduurd, die door het uitslaan of het laten hangen zijner
vleugelen de overwinning of de nederlaag verkondigde. Ver-
volgens, zoo gaat het verhaal voort, begaf zich Alfred, als
harpspeler verkleed, naar de legerplaats der Denen, en ter-
wijl hij hunne drinkgelagen door het zingen van schoone hel-