Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.171
De verkiezing der bisschoppen had in die dagen plaats
door het kapittel der kanunniken. Door kanunniken, welk
woord afkomt van het Grieksche kanon, dat regel beteekent,
waren oorspronkelijk belast met het beheer van de wereld-
lijke goederen van een bisdom. Zij hadden hun ontstaan te
danken aan den beroemden en invloedrijken bisschop Au-
gustinus van Hippo Eegius, thans Bona in Afrika, die in
het jaar 430 overleed. Daar hij zich uitsluitend met de
geestelijke belangen van zijne betrekking wilde bezighouden,
liet hij de wereldlijke zaken aan de kanunniken over. Lang-
zamerhand kwam het recht om een bisschop te kiezen, dat
eerst aan de gansche gemeente had behoord, aan de kanun-
niken , die aanvankelijk door den bisschop, later door coöp-
tatie (vervanging van gestorven of afgetreden leden door de
keuze der overblijvenden) werden gekozen. Hunne vergade-
ring heette kapittel. De voorzitter droeg den titel van deken,
andere titels waren die van cantor (zanger), thesaurier, peni-
tender (boetrechter) aartsdiaken enz. Door prebenden ver-
stond men het hoofdelijk inkomen, dat ieder kanunnik, ver-
schillend naar zijn rang, uit de aanzienlijke kerkgoederen
genoot. Zoolang een bisdom zonder bisschop was, werd het
door het kapittel bestuurd.
Alfred de Groote.
De zeven staatjes, die de Angelsaksers in Britannië hadden
gesticht, bestonden in het begin der negende eeuw niet
meer afzonderlijk. Sussex was bij Wessex ingelijfd, en Mercia
had Ostanglen, Essex en Kent afhankelijk gemaakt. Egbert,
wien volgens erfrecht de troon van Wessex toekwam, moest
ten gevolge van binnenlandsche verdeeldheden geruimen tijd
het land verlaten en hield zich toen op aan het hof van
Karei den Grooten. In het jaar 800 slaagde hij erin , den
troon van Wessex te beklimmen, en toen hij daarna door