Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.170
op, dat Hendrik V zou voortgaan, de bisschoppen met ring
en staf te beleenen. Hendrik trok met een leger naar Italië,
en toen kwam men tot de overeenkomst, dat Hendrik van
de investituur der bisschoppen zou afzien, en de kerk de
goederen, die zij van het rijk in leen had, terug zou geven.
Daar Paschalis II bovendien beloofd had, Hendrik V tot
keizer te kronen, trok deze met zijn leger naar Eome. Op
den dag, dat de kroning zou plaats hebben, wachtte de paus,
te paard gezeten en omringd door een aantal hooge geestelij-
ken , voor den ingang der kerk Hendrik af. Deze sprong,
zoodra hij genaderd was, uit den zadel, knielde, en kuste
's pausen voet. Toen steeg ook Paschalis af, en nadat beiden
elkander omarmd en gekust hadden, traden zij hand in hand
de kerk binnen. Vóór het altaar moesten de paus en de
koning, volgens afspraak, de aangegane overeenkomst met
een eed bevestigen, en daarna zou de kroning plaats hebben;
maar nu ontstond er een twist over de vraag, wie den eed
het eerst zou afleggen. Aan den woordenstrijd, dien de koning
en de paus voor het altaar voerden, begonnen weldra beider
aanhangers deel te nemen. De kerk weergalmde van het
rumoer der twistenden, en men eindigde met het zwaard te
trekken en op elkander in te houwen. De strijd plantte zich
buiten de kerk voort, en eindigde eerst den volgenden dag
met de overwinning der Duitschers. Toch achtte Hendrik
V het niet geraden zich langer in Eome op te houden. Eene
vergadering van Eomeinsche kerkvoogden sprak den banvloek
tegen hem uit, tengevolge waarvan in Duitschland de burger-
oorlog opnieuw ontbrandde. Jaren lang werden Italië en
Duitschland te vuur en te zwaard verwoest, totdat paus
Calixtus II met Hendrik V in 1122 te Worms een concor-
daat sloot, waarbij bepaald werd, dat de verkiezing der Duit-
sche bisschoppen in tegenwoordigheid van den keizer moest
plaats hebben, en dat zij voor hunne geestelijke waardigheid
door den paus met ring en staf en voor hijnne wereldlijke
macht door den keizer met den schepter beleend zouden worden.