Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.168
deed, wat in zijn vermogen was, om den handel en de nijver-
heid der steden in bloei te doen toenemen en bisdommen en
abdijen slechts aan waardige personen schonk, had hij nog
steeds tegen verscheidene zijnerjleenmannen te strijden, die
van den twist om den pauselijken zetel gebruik maakten,
om zich als strijders voor het ware geloof voor te doen. Ten
teeken daarvan voerden zij in hunne legers een kruisbeeld
of crucifix, met eene roode vaan versierd en op een hoogen
wagen geplaatst, mede. Hendrik had veel verdriet van zijne
zonen. Koenraad zocht zich tot koning van Boven-Italië te
verheffen en stierf spoedig, nadat zijn poging was mislukt.
Daarop liet Hendrik IV zijn meest geliefden zoon, evenals
hij Hendrik geheeten, tot zijn opvolger verkiezen, maar nau-
welijks was dit geschied, of de Duitsche leenvorsten, die den
keizer haatten, wisten den jeugdigen Hendrik te bewegen
zich als Hendrik V aan hun hoofd te plaatsen. Weldra trok
deze aan het hoofd van een sterk leger tegen zijn vader op,
die, gelijk vroeger, zijn hechtsten steun vond bij de steden.
Hendrik V wilde zijne toekomst echter niet afhankelijk stel-
len van de wisselvallige kans des oorlogs en nam daarom
zijne toevlucht tot verraad. Hij veinsde berouw en verzocht
om een onderhoud met zijn vader. Hendrik IV, die zijn
zoon nog steeds innig lief had, stond het gaarne toe en was
zeer verheugd hem slechts met een klein geleide in zijne
legerplaats te zien verschijnen. Bij de ontmoeting was de
oude Hendrik innig aangedaan. Zijn zoon, die zich, sedert
hij in opstand was gekomen, kerkelijk vroom voordeed, hield
zich ook zoo, en verklaarde, dat hij zich geheel bij zijn vader
zou kunnen aansluiten, indien deze bij den paus wist te be-
werken, van den opnieuw tegen hem uitgesproken banvloek
ontslagen te worden. Hendrik IV beloofde daartoe al het
mogelijke te zullen aanwenden, en verklaarde zich bereid
met zijn zoon naar Mainz te gaan, waar een rijksdag zou
worden gehouden. Toen Hendrik V hem onder de aandacht
bracht, dat hij, indien het hem om vrede met de vorsten te