Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.159
Roomschen bisschop kozen. Tegen het midden der dertiende
eeuw verkregen alle kardinalen den rang van bisschop en
tot onderscheidingsteeken den rooden hoed. Aanvankelijk
was het aantal kardinalen 35; later werd het op 70 gebracht,
doch steeds onvoltallig gehouden. Het besluit bevatte ook
de bepaling, dat de kardinalen bij de keuze van een nieuwen
Eoomschen bisschop den verschuldigden eerbied jegens den
keizer in acht zouden nemen. Van nu af droegen de bis-
schoppen van Rome een mijter met eene kroon; in de veer-
tiende eeuw veranderden zij de enkele kroon in eene drie-
voudige.
Na den dood van Nicolaas II verkozen de kardinalen tot
zijn opvolger den aartsbisschop van Lucca, die den naam
Alexander II aannam, doch de tegenstanders van de door
flildebrand doorgedreven hervormingen verkozen den bisschop
van Pavïa, die zich Honorius II noemde. Hierdoor ontstond
eene groote verwarring en een gedurig strijden, totdat de
vrome, heldhaftige gravin Mathilde van Toscane, die de in-
zichten van Hildebrand deelde, door de kracht harer wape-
nen de Pataria in Boven-Italië de overhand wist te doen
verkrijgen, en toen AlexanderII in 1073 overleed, werd in
zijne plaats Hildebrand gekozen, die den naam Gregorins VII
aannam.
Ofschoon Gregorius VII niet door het college van kar-
dinalen , maar door het volk en de geestelijkheid der zege-
vierende partij op den Roomschen bisschopszetel was ver-
heven, beschouwde hij zich wettig gekozen en vraagde hij
niet eens om de goedkeuring van Hendrik IV. Hij zeide:
//Twee gesternten regeeren de wereld: de zon en de maan.
De zon is het beeld der geestelijke, de maan dat der we-
reldlijke macht: de wereldlijke staat onder de geestelijke
macht." Met kracht sloeg Gregorius VII de hand aan
het hervormingswerk, waarop hij zich sedert lang had voorbe-
reid. Hij riep eene kerkvergadering te Rome bijeen, die
het verbod van Simonie nog eens uitvaardigde en bovendien