Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.110
plaats Leo III gekozen. Al spoedig onstond tegen dezen
bisschop eene groote ontevredenheid bij een groot aantal aan-
zienlijken en geestelijken te Rome, welke hem van echtbreuk
en meineed beschuldigden. Bij gelegenheid dat Leo III op
een prachtig opgetuigd paard aan het hoofd eener processie
of plechtigen omgang door de straten van Rome reed, werd
hij onverwachts door de ontevredenen aangevallen, van het
paard gesleurd, zw.w mishandeld en in een klooster ge-
bracht. Een gedeelte der bevolking poogde te vergeefs den
bisschop te ontzetten, doch deze slaagde erin, met behulp
van een getrouw dienaar, uit zijne gevangenis te ontsnappen
en zijn versterkt paleis, het Vaticaan, te bereiken. Leo III
begaf zich daarop naar Paderborn, waar Karei zich bevond,
om diens hulp in te roepen. Hiertoe moest hij zich van de
tegen hem ingebrachte beschuldigingen zuiveren, en in die
poging werd hij bijgestaan door Alcuinus, die zich aan Karel's
hof bevond, en al de brieven, die hij over deze zaak uit
Rome had ontvangen, verbrandde, opdat zij niet tegen den
eersten bisschop der Christenheid zouden getuigen.
In het jaar 800 trok Karei met een leger naar Rome,
waar hij Leo III van alle schuld vrijsprak, nadat deze een
zuiveringseed had afgelegd. Daarop wilde hij eene geduchte
strafoefening houden onder hen, die tegen den bisschop waren
opgestaan, doch op diens voorspraak schonk hij hun het
leven. Den eersten Kerstdag begaf Karei zich in de kleeding
van een Romeinsch partriciër naar de St. Petrus-kerk. Toen
hij zijn gebed had geëindigd, naderde hem Leo III, die hem
eene gouden kroon op het hoofd zette. Onmiddellijk daarop
hief het zangerskoor de woorden aan: //Aan Karei, den
Augustus, den door God gekroonden, grooten en vredestich-
tenden keizer!" Nadat de aanwezigen in geestdrift die woor-
den hadden herhaald, zalfde Leo III den nieuwen keizer en
diens oudsten zoon Pepijn, dien Karei tot het vieren van
het Kerstfeest uit Beneventum had laten overkomen. Karei
hield zich in het geheel drie maanden te Rome op. Hij het