Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
hare kinderen. Theodora, die beeldschoon was, wijdde zich
aan het tooneel, doch uitsluitend als pantomimiste, en leidde
zulk een schandelijk leven, dat zij zich zelfs de verachting
van de wufte Byzantijnen op den hals haalde, waarop zij met
een Tyriër Constantinopel verliet. Weldra ontsloeg deze zich
van haar, en verviel zij te Alexandria tot de grootste ar-
moede. Nu besloot zij naar hare vaderstad terug te keeren.
Het reisgeld wist zij in de steden, die zij doortrok, van
rijke lieden te verkrijgen, en toen zij weder te Constantino-
pel was, veranderde zij geheel van levenswijze. Afgezonderd
en ingetogen bracht zij hare dagen door, in haar onderhoud
voorziende door spinnen. In deze omstandigheden leerde
Justinianus, die toen nog geen keizer was, haar kennen.
Hij wist van keizer Justinus, wiens neef hij was, te ver-
krijgen, dat het verbod van eene huwelijksverbintenis van
een aanzienlijk Romein met eene tooneelspeelster werd inge-
trokken, en daarop huwde hij met haar. Theodora was eene
trouwe gade en oefende een grooten invloed uit op Justini-
anus, die haar teeder beminde.
Al spoedig nadat Justinianus den troon had beklommen,
moest hij het zwaard trekken tegen den Perzischen vorst
Kosroës I, den beroemdste der Sassanieden. Ondanks den
heldenmoed, dien Belisarius, een der aanvoerders van Justi-
nianus, aan den dag legde, zag deze zich genoodzaakt, tegen het
betalen van eene groote som geld vrede met Kosroës I te sluiten.
Belisarius had zich door zijne verdiensten uit een lagen
stand tot hooge ambten weten te verheffen. Dat hij steeds
hooger steeg, had hij vooral te danken aan zijne vrouw An-
tonina. Zij was de dochter van een wagenmenner en onder-
scheidde zich door een losbandig leven, dat zij zelfs na haar
huwelijk met Belisarius, die haar innig liefhad, voortzette.
Zij stond haar echtgenoot dikwijls met goeden raad ter zijde,
deelde met hem de bezwaren van het krijgsmansleven, en
daar zij eene vriendin van keizerin Theodora was, wist
zij aan het hof veel gedaan te krijgen.