Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 86 — .
denarbeid gewende; reeds als kind maakte hij met buitenge-
wone naauwkeurighcid alle werktuigen na, die men hem ver-
toonde, en hij gaf zijn werk niet op, voordat hij het doel,
dat hij zich voorgesteld had, ook werkelijk had bereikt.
Newtox had ook eene bijzondere geschiktheid voor mecha-
nische uitvindingen, en maakte reeds als kind alle werktui-
gen na, die hij zag. Ik zoude nog andere wijsgeeren, en in
het bijzonder Franklin, kunnen aanhalen, die in handwer-
kten behendigheid bezaten."
Maar er is eene tweede klasse van werktuigen, geheel
verschillend van de zooeven bedoelde, en toch bij den laag-
sten trap van het physisch onderwijs behoorende. Dat zijn
de werktuigen, die niet dienen tot het doen der fundament
teele proeven, noch door eene ongeoefende hand kunnen ver-
vaardigd worden, en die toch, wat hunne inrigting aangaat,
zoo eenvoudig zijn, en in het dagelijksche leven zoo dikwijls
aangetroffen worden, in handel en wandel eene zoo menig-
vuldige toepassing vinden, dat de volksschool het niet kan
nalaten ze te bespreken en te vertoonen. Dit geldt van do
balans, den thermometer, den barometer en de magneetnaald(1).
"Wel is waar is menig leerling ook buitendien in de gelegenheid
om deze werktuigen te zien; maar de beschouwing van deze bui-
ten de school geschiedt gewoonlijk zoo zeer zonder naden-
ken , dat het dubbel noodig wordt, hierbij in de school eene
beschouwing te voegen, waatbij men zich met de bijzondere
(1) Wel lijn in (len handel kompas of magneetnaald zeer goedkoop te
krijgen; iutussclien zijn naalden, die men zelf gemagnetiseerd heeft, toerei-
kende en veel gevoeliger. Men kiest daartoe de fijnste naalden cn strijkt
ze volgens de methode van den enkelen streek met eenen kleinen magneet,
terwijl men de eene pool midden op de naald plaatst, naar het einde toe>
strijkt, den magneet in een grooten boog door de lucht wéér boven het mid-
den der naald terugbrengt, en deze handeling ongeveer twintigmaal her-
haalt. Daarop strijkt men het andere uiteinde der naald even zoo dikwijls
van het midden af met de andere pool van den magneet. De gemagneti-
seerde naald wordt door een stukje kurk gestoken, en hieraan een dunne
lijdcQ draad bevestigd, waaraan zij in horizontalen stand opgehangen wordt.
Voor het schoolonderwijs zijn stukjes van horologie-veren zeer geschikt,
die men voor geringen prijs van de horologiemakers kan krijgen en even-
zoo behandelt.