Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 47 --
voorgrond geplaatst wordt; verder heet het: „ Het is nu
wel tijd, dat gij de drukking, die door in evenwigt zijnde
vloeibare massa's zoowel op den horizontalen bodem, als op
de wanden van het vat uitgeoefend wordt, leert berekenen."
(Fischer, p. 109.) In de volksschool schijnt het echter
noch de tijd, noch de plaats te zijn, om te spreken van de
drukking op den bodem of van de zijdelingsche drukking; de
hydrostatische paradox, waarvan men daarbij steeds uit-
gaat , blijft voor de kinderen paradox en onbegrijpelijk, en
de toestellen, waardoor men bewijzen wil, dat de drukking
geenszins van den vorm van het vat, maar alleen van de
grootte van den bodem, alsmede van de hoogte en den aard
der vloeistof afhangt, zijn gedeeltelijk verouderd, of bewij-
zen niet, wat zij zouden moeten bewijzen, zooals dit bijv.
van den hydrostatischen blaasbalg geldt. De meer zamenge-
stelde werktuigen daarentegen, zooals do waterkolommachine,
Montgolfier's hydraulische ram, de stoothevel van Morm,
het waterrad van Segner , enz., zullen de meeste kinderen
wel nimmer te zien krijgen.
Daarom blijft voor de volksschool slechts de vloeibaarheid
en de zwaarte van het water, de horizontale stand van zijne
oppervlakte, en de vermelding van de hydrostatische fontein
over. Uit de leer van het evenwigt van in water gedompelde
ligchamen behooren de verschillende methoden om de digtheid
of het soortelijk gewigt te bepalen, bij eenen hoogeren trap
van het onderwijs, en alleen datgene, wat op het drijven be-
trekking heeft, is van algemeen belang.
vierde afdeel-ing.
De leweging en het evenwigt van veerkrachtig
vloeibare ligchamen.
„ De aarde is door eenen ontzaggelijk grooten luchtoceaan
omringd, die er sterk toe bijdraagt, om het dierlijke en
plantenleven te bevorderen, en de verschijnselen, die zich
rondom ons voordoen, in hunnen tegenwoordigen toestand te
doen voortduren. Een dampkring behoeft niet noodzakelijk