Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 30 --
Ook Cüetman's woorden zijn zoo treffend, dat wij niet
kunnen nalaten ze aan te halen. „ De wind bewijst, dat zij
(de lucht) ligchamelijk en bewegelijk; de blaauwe kleur van
ver verwijderde voorwerpen, dat zij niet volkomen doorzig-
tig; de proef met het omgekeerde, in het water gedompelde
glas, dat zij elastiek is en voor eene bepaalde mate van
kracht niet terugwijkt; de uitgezogene vingerhoed, die aan
de lippen blijft vastzitten, dat zij van buiten drukt, wanneer
zij van binnen verdund is; het droogen der wasch, dat zy
water als damp in zich opneemt; het opzwellen van eene by
de kagchel hangende blaas, dat zij door warmte zich uitzet,
enz. De barometer (?), de luchtpomp, de duikertjes — dit
alles blijft nog weg, omdat het buiten den natuurlijken kring
der aanschouwing gelegen is. Mogten al eenige eigenschap-
pen der lucht onvermeld blijven, bijv. die van hare verschil-
lende drukking op verschillende hoogten, zoo kan zulks geen
het minste nadeel; men heeft gronden gelegd, waarop men
kan voortbouwen, in het eerst wel alleenstaande, doch dit
schijnt alleen zoo voor het logische, niet voor het paedagogi-
ache oog. Voor de gewone volksschool is deze cursus des te
meer toereikend, daar hy het antwoord bevat op alle vra-
gen, die de natuur zelve by den minder beschaafden geest
kan doen opkomen."
Wenden wij ons thans tot de bijzondere deelen der natuur-
kunde, om daaruit, naar gelang van de voorgedragene be-
ginselen, het materiaal voor de school te bepalen. De
meeste werken over natuurkunde komen, wat volgorde en
verdeeling van de leerstof aangaat, nagenoeg overeen, en be-
vatten, in zooverre zij althans niet aan de luchtverschijnselen
een bijzonder hoofdstuk wijden, maar deze telkens daar tus-
schenvoegen, waar ze kunnen verklaard worden, de vol-
gende afdeelingen:
De inleiding.
1». Afdeeling: de algemeene eigenschappen der ligchamen.
2®. Afdeeling: de beweging en het evenwigt van vaste lig-
chamen.