Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— ^21 —
boog bespreken, dan zoude het een verdienstelijk Werk zijn,
om als natuurJcundige afleeldingen voor de volksschool te ver-
vaardigen eene verzameling van weinige platen, waarop vóór
alle andere zaken 1) de gewone pomp, 2) de brandspuit, 3)
de locomotief, 4) de electrische telegraaf afgebeeld zyn; waar-
bij wij dan voor dien laagsten trap nog vorderen, dat op
elke plaat slechts óëne afbeelding voorkomt. Aan een' ando-
ren kant echter zoude, al had men de meer zamengestelde
toestellen bij de hand, het vertoonen van deze bij het elemen-
tair onderwijs niet eens doelmatig zijn, daar men daardoor
een' sterken prikkel voor een meeromvattend onderwijs verlie-
zen zoude, en in plaats van het waarnemingsvermogen der
kinderen te scherpen, hen aan eene onnaauwkeurige en op-
pervlakkige beschouwing gewennen zoude. Hot ligt in den
aard van ingewikkelde proeven, dat alleen hij ze met nut ziet
doen, die een helder begrip van de proef zelve, en een volle-
dig inzigt in de zamenstelling der daarbij gebruikte werktuigen
heeft, doch niet door bijzonderheden afgeleid en door het
blinken der instrumenten verblind wordt. Men dwaalt groo-
telijks, wanneer men de electriseermachino of de luchtpomp
voor eenvoudig genoeg houdt, dat kinderen in de volks-
school er de zamenstelling goed van kunnen doorzien. Daar-
bij komt nog, dat men door het gemis van deze toestellen
geene enkele physische grondwaarheid behoeft achterwege te
laten, maar juist gedwongen wordt, op die eenvoudige proe-
ven terug te komen, die door de vakgeleerden gewoonlijk
worden voorbijgezien, of, zooals in het voortreffelijke werk
van Eisenlohr (1), in de aanmerkingen gevonden worden.
Cürtjian(2) zegt: „liet natuurkundig onderwijs kan niet ge-
geven worden, zonder dat sommige zaken bepaald aanschou-
welijk gemaakt worden; doch hiertoe zijn geen kunstige toe-
stellen en proeven noodig. Ook in den kring van het dage-
lijksche leven ontbreekt het niet aan inrigtingen, die de na-
(1) Eisesioiir, Lclirbuch der Physik lum Gebrauche bei Vorlesungen uud
beim Unterricht. 6=. AullaEc, 1852.
(2) Lehrbuch der Errieliung und des Unterrichts von Schwarz, Neu
bearbeitet von Cirtman. 4'. Aull, /feidclbcrg, 1843. Th. III, ji. 16.3.