Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 26 —
slechts een weinig de werken der wijsgeeren raadpleegt, die
van Galilei af tot op onzen tijd de natuurverschijnselen be-
studeerd, ontleed en grondig onderzocht hebben, dan zal hij
zich overtuigen, dat de gewigtigste ontdekkingen bijna altijd ge-
daan zijn met toestellen, zamengesteld uit de eerste voorwer-
pen de beste, die bij de hand waren, en welke steeds bin-
nen het bereik zijn van hem, die de natuur weet te onder-
rragen." Gelukkigerwijze ontbreekt het, zoo als de aard der
zaak het medebrengt, der volksschool gewoonlijk aan alle
kostbare toestellen; maar men hoort meestal daarover klagen,
als over een ongeluk, en men tracht meestal zich daaruit te
redden, door de werktuigen en de proeven, die er mede moe-
ten gedaan worden, te beschrijven, en voor zooverre zulks
geschieden kan, de plaats van de werkelijkheid door teeke-
ningen te doen innemen.
Hoe nuttig dit teekenen van natuurkundige werktuigen ook
zijn moge, wanneer de leerlingen zoo verre gevorderd zijn,
dat zij met geringe hulp van den onderwijzer zelven het in-
strument kunnen afbeelden, en wel de eerste teekening alleen
door eigen nadenken kunnen vervaardigen; wanneer zij in
het vervolg het geteekende instrument te zien krijgen, en
daarna dat, wat rij nn gezien hebben, weder door eene tee-
kening voorstellen; even stellig moet het teekenen en beschrij-
ven van zamengesteldo toestellen op de volksschool verwor-
pen worden. Do beschrijving op zich zelve, zelfs als het
teekenen er bijkomt, kan nimmer in de plaats treden van de
aanschouwing. Op den laagsten trap moeten eenige toestel-
len besproken worden, die men dikwijls ziet, doch waarvan
men de inwendige zamenstelling gewoonlijk niet kan nagaan.
By deze zal de constructie inderdaad het best duidelijk ge-
maakt worden door een model met doorschijnende wanden,
of bij gebrek van dit, en wegens den hoogen prijs, door eene
teekening. "Wij hebben afbeeldingen van natuurkundige werk-
tuigen van Grothe en Franke, groot en krachtig genoeg
om in de school te gebruiken. Doch voor den laagsten trap
van het onderwijs bevatten beide veel te veel. Moet men bij
dat elementair onderwijs, omdat er geen tweede cursus op
volgt, de locomotief, de electrische telegraaf en den regen-