Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 23 --
aan de natuurkunde zeer gewigtige diensten bewezen heeft;
alleen dit bedoelen wij, dat eene wiskundige behandeling aan
den eerstbeginnende den aard der natuurkunde als eene er-
varingswetenschap verbergt, en dat de winst, die zij aan
eene wiskundige inkleeding te danken heeft, doorgaans de
volksschool regtstrecks niet baat. Een der laatste schrij-
vers over natuurkunde (1), die zuiver wetenschappelijke be-
doelingen voor oogen heeft, zegt het volgende van de hulp
der wiskunde: „Het gevolg van eene proef zal bijzonder
dan beslissend voor de juistheid onzer hypothese zijn, wanneer
wij in staat zijn dezelve door scherpe wiskundige bepalin-
gen te toetsen. De wiskundige beschouwing neemt echter,
behalve dat zij de waarheid van de natuurwet onderzoekt,
nog eene andere plaats in de natuurkunde in, daar zulk eene
wet, waardoor de werking eener kracht wordt uitgedrukt,
zich door eene mathematische formule laat voorstellen, waar-
uit dan verder door zuiver wiskundige beschouwingen ge-
woonlijk nieuwe gevolgtrekkingen over de natuur der kracht te
maken zijn, die tot nieuwe proeven, tot nieuwe hypothesen
en formules, in 't kort tot eene gcheele ontwikkeling der
natuurwetten leiden." Het spreekt echter van zelf, dat uit-
breiding der wetenschap niet de taak der volksschool kan
zijn; en hoe weinig al het hypothetische tot haar behoort,
zullen wij later zien.
H. Terzijdestelling van alle kunstjes en spelende toepassingen.
Juist in de natuurkunde ligt het gevaar voor de hand, om
allerlei belangwekkend speeltuig, dat men anders nooit zoude
te zien krijgen, gewigtige natuurverschijnselen schielijk af te
handelen 'of zelfs over te slaan. Bijna in geen leerboek zyn
de chinesche trappelooper, do cartesiaansche duiker, de mag-
netische toovenares vergeten. Veel zelfs, dat voor de we-
tenschap van waarde is, zooals b. v. de geluidliguren van
Chladni, zoude in de volksschool in een oppervlakkig spel
(1) Dr. G. Karstes, Lchrjanj der mccliaoischcn Naturlehre, Erste Ablh,
kiel 1851, [i. 3.