Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19 --
wij bij het zwemmen, en do etroomingen, die wij met onze
armen en beenen veroorzaken, drijven ons voort, — anders
zouden wij steeds op dezelfde plaats blijven." Zoude wel
ooit een zwemmer dezen kleinen stroom bemerkt hebben,
waarvan hij de onschuldige oorzaak is, en die, als hij het
water achterwaarts beweegt, voorwaarts stroomt, en uit dank-
baarheid, hoewel hij slechts klein is, den geheelen man me-
desleept? Een niet gering aantal onnaauwkeurigheden van
dergelijken aard zijn oorzaak, dat het werk van von Türk als
eene mislukte onderneming moet beschouwd worden.
Zien wij nu rond in de volksscholen zelve, dan vinden wij,
wel is waar, dat overal onderwerpen ter sprake gebragt wor-
den, die tot de natuurkunde behooren; doch tevens dringt
zich als 't ware de waarneming aan ons op, dat doorgaans
juist dit gedeelte der natuurkundige wetenschappen noch met
die grondigheid behandeld wordt, welke dit onderwerp ver-
eischt, noch met dat gevolg, dat het schijnt te beloven. In
menige school worden van het geheele gebied der natuurkun-
de slechts de dagelijksche verschijnselen van het weder bespro-
ken en verklaard op eene wijze, die reeds daarom niet gron-
dig kan zijn, omdat het ontbreekt aan eiken grond, waarop
deze verklaringen steunen moeten. In andere scholen maken
de zoogenaamde algemeene eigenschappen der ligchamen de
stof uit, waarover katechetische zamenspraken of denkoefenin-
gen gehouden worden. Op eene derde plaats is men zoo ge-
lukkig, bij toeval een physisch instrument, bijv. eene lucht-
pomp, magtig te zijn geworden, en wanneer de tijd daar is,
worden jaar in, jaar uit, daarmede de bekende proeven ge-
daan; alle andere physische verschijnselen komen daarbij op
den achtergrond, „ omdat daartoe de toestellen ontbreken."
Vele ijverige onderwijzers spreken, daar het gebied der na-
tuurkunde voor eenen jaarlijkschen cursus veel te grooten
omvang heeft, in het eene jaar zeer uitvoerig over licht en
warmte, in het volgende over magnetisme en electriciteit, in
een derde over evenwigt en beweging, enz.; men kiest daar-
bij in den regel tot leidraad het werk van Fischer (1), waar-
(l) IIeli.hctij's Yülksnaliirlehre, bewirUt von Fischer, Seminarlehrer lu
Nenzelle.
■> *