Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 17 --
txjn grondslag van de kennis zijner naaste betrekkingoft en
de volkomene geschiktheid tot do behandeling zijner naaste
aangelegenheden." Zoo heeft dan ook von Türk in zijn werk (1)
zijne aandacht op de naastbij liggende, bekendste natuurver-
schijnselen gevestigd; „ het bevat," dus spreekt hij zelf,
„ bijna alleen zaken, die wij dagelijks voor oogen hebben,
die aan iedereen bekend zijn, hoewel slechts weinigen ze
kennen, omdat slechts weinigen het de moeite waard ach-
ten te onderzoeken, hoe het er eigenlijk mede gesteld is.
Ik heb getracht het eenvoudige, aanschouwelijke «n tevens
het wetenswaardigste uit het rijk der verschijnselen uit te
zoeken. Ik lieb daarin geen leerboek der natuurkunde ge-
volgd, maar heb mij veeleer tot pligt gesteld, zooveel moge-
lijk uit de natuur zelve te putten." En evenals uit de na-
tuur zelve geput was, zoo zoude de jeugd ook zelve zich
bekend maken met de natuurverschijnselen, en ze leeren ken-
nen door het woord van den onderwijzer en door proefne-
mingen. De proeven zijn eenvoudig en gemakkelijk te doen.
„Daar ik het mij," zegt de Schrijver, „tot eene wet ge-
maakt had, geene andere proeven op te geven dan die,
waartoe de schoolonderwijzer op het land in de natuur zelve
de benoodigdheden vindt, in huis en tuin bij de hand heeft,
zoo moest veel weggelaten worden, waartoe een in dit opzigt
al te kunstig of kostbaar werktuig noodig zoude zijn." Het
geheele plan van het werk schijnt een zoo zuiver uitvloeisel
van Pestalozzische denkbeelden te zijn, en de geheele onder-
neming heeft zoo glansrijke voordeden boven alle andere
populaire bewerkingen der natuurkunde, dat het op het eer-
ste gezigt raadselachtig voorkomt, dat het werk zoo zelden
gevonden wordt en bijkans vergeten is. Het is echter niet
zeer moeijelijk, dit raadsel op te lossen. Aan den eenen
kant namelijk wordt het denkbeeld noch gestreng noch con-
sequent volgehouden, aan den anderen kant lijdt de uitvoe-
ring doorgaans aan onnaauwkeurigheden en dwalingen. In
het werk van von Türk , geheel in den vorm van zamenspraken
(1) W. V0« Türk, die Erscheinungen in der Natur. Ein Buch für El-
tern, Erzieher und Lehrer, insbesondere zum Gebrauch in Volksschulen,
Essen und Duisburg 1818. Mit 4 Kupfertafeln.
2
^tra^'iil äö ^oiïiü^öiistMt'