Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 10 --
winnen van datgene, wat van oudsher als onmisbaar gold.
En, wat wij niet genoeg kunnen roemen, en waarop wij bij-
zonder moeten opmerkzaam maken, als op eene vrucht van
deze naauwere beperking der leerstof, die inrigtingen moesten
in de landscholen vertoond en daarmede 'proeven gedaan worden.
De katrol, de dommekracht, enz. werden medegebragt, op-
dat „ zij al die zaken zouden zien en beproeven, en zich
zeiven overtuigen van hetgeen hun gezegd werd (1)." Na op
deze wijze het eigenlijke materiaal van de natuurkunde be-
sproken te hebben, spreekt Eochow weder met eene kenne-
lijk praktische strekking „ over de maat der oogen en het
bedrog der zinnen," gewaagt in een kort overzigt van de
hemelligchamen, die „ ons de wonderen van hunnen Schep-
per verkondigen," van de bewonderenswaardige zamenstelling
van het menschelijk ligchaam, de aarde met hare dieren en
gewassen; en, als had hij, bewust of onbewust, aan het be-
gonnene de kroon willen opzetten, zegt hij, zelfs opklimmend
tot het noemen eener kosmische kracht: „ God heeft eene
kracht geschapen, om alles wat tot ieder bijzonder deel der
schepping, dat op zich zelf een geheel uitmaakt, behoort,
daaraan te bevestigen, opdat het niet in de ruimte kan ver-
loren geraken. Deze kracht heet zwaartekracht."
De sterrekundigen spreken van sterren, mer glans voor-
heen helderder was, doch wier licht later verbleekt is. Op
zulk eene ster gelijkt het standpunt, waarop zich Rocnow
plaatst bij de methodische behandeling der natuurkunde in
lagere scholen; zijne methode is het laatste lichtpunt van
den paedagogischen geest in de vorige eeuw. Groote ont-
dekkingen op het gebied der natuurkundige wetenschappen
hebben omstreeks dien tijd plaats gehad. Was het natuur-
lijke gevoel door de nieuwheid en de belangrijkheid dezer
ontdekkingen verlamd, of sluimerde de genius der paeda-
gogiek, om, in eene frissche berglucht ontwakend, aan
de oogen van de nieuwe eeuw eene als door tooverij ont-
stane schepping te toonen? Hoe dit zij, op het gebied
der natuurkundige wetenschappen ontmoeten wij in do
(1) T. a. p., p. 149.