Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
en natuurkundige aardrijkskunde zoo verbinden, dat de voor-
afgegane kundigheden steeds tot de volgende leiden; — het
geheele werk echter met zulke hoofdstukken besluiten, waar-
in de verkregene kennis gebezigd wordt tot toepassing der
opgedane algemeen - nuttige kundigheden, bijv. in den land-
bouw en tuinbouw, in de bouwkunst, in den oorlog, in be-
trekking tot het water, bij de scheepvaart, in verband met
kunsten en handwerken, enz., zoodat men de beschrijving
dezer kundigheden en kunsten als het laatste gedeelte der
natuurkunde kon beschouwen."
Zonder hieromtrent in vele bijzonderheden te treden, moet
men echter ons het volgende toegeven. Basedow spreekt
vooreerst van een wetenschappelijk onderrigt op hoogere in-
rigtingen van onderwijs, doch geenszins van lagere scholen;
ten tweede wordt aan de physica eene plaats gegeven vóór
de natuurlijke geschiedenis; en ten derde begint de natuur-
kunde, zooals het in den aard van eene systematische be-
handeling ligt, met het algemeenste. Basedow voegt hierbij:
„Door deze aanmerking ben ik, wel is waar, van mijnen
weg afgeraakt, doch niet zonder nut;" hij kon niet voorzien,
welk nadeel de verwezenlijking van deze denkbeelden voor
populaire doeleinden berokkenen kon, daar deze geheel bui-
ten zijn plan lagen. Wij zullen naderhand genoodzaakt zijn,
hierop terug te komen.
Tot op den tijd van Basedow was de natuurkunde aan
de volksschool vreemd gebleven, en de toestand van de meeste
scholen maakte het wenschelijk, dat eerst andere gebreken
genezen mogten worden, alvorens de belangstelling in een
nieuw daarbijkomend vak de opmerkzaamheid afleidde van het
gadeslaan van oude kwalen. De verdienste, van de natuur-
kunde in de volksschool ingevoerd te hebben, of deze althans
zoozeer te hebben verheven, dat het een en ander uit de
leer der natuur met nut in haar kon behandeld worden,
komt den edelen man toe, die het volk beschouwde als een
leeuw, die, in een net van dwaling en verbeelding gevangen,
daar nederlag en op de verlossing uit zijne banden waclitte,
den Erfheer van Reckan, Fkiedeicii Ebekuakd von Bochow.
De reden, die hem bewoog, niet langer aan het landvolk de