Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
wij ze des te minder onvermeld laten, daar zij later als voor-
schrift golden voor de elementaire behandeling der natuur-
kunde, waarop zij echter volstrekt geene betrekking hadden.
De bekende plaats (1) luidt aldus: „Men is nu eenmaal, tot
dat het zal afgeschaft worden, gewend, aan dat gedeelte der
natuurkunde, dat zonder meetkunde, zonder kunstige proefne-
mingen en zonder diepzinnige besluiten geleerd kan worden,
en voornamelijk slechts over dieren, planten en delfstoffen
handelt, den naam van natuurlijke geschiedenis te geven.
Daarom heeft men daarnevens nog eene proefondervindelijke
natuurkunde, nog eene toepassing der wiskunde op de na-
tuur, en eindelijk nog eene philosophische natuurkunde, waar-
in de oorzaken onderzocht worden. Ik vermeen echter, dat
het wenschelijk zoude zijn, wanneer men dit alles ah eene
enkele natuurwetenschap onder den naam van natuurkunde ver-
eenigde, waarbij men dan de zuivere wiskunde als bekend
zoude moeten onderstellen. Deze natuurkunde moest, dunkt
mij, op de hoogere scholen tegelijk met de zuivere wiskunde
door één persoon, in onderling verband en volgens één be-
paald handboek, onderwezen worden. Wel is waar, vorde-
ren de omstandigheden van tijd en plaats, dat in het belang
van sommigen zekere gedeelten dezer natuurkunde ook als
bijzondere wetenschappen eenigzins uitvoeriger worden voor-
gedragen, en dat er zoowel onderwijzers als leerboeken te
dien einde aanwezig zijn; maar juist door het eerste algemeene
onderwijs voor allen wordt het tweede bijzondere voor enke-
len gemakkelijker gemaakt. Ik verlang dus eene algemeene
natuurkunde, waarin wiskunde, wijsgeerig nadenken en zoo-
wel ervaring als proefneming steeds bij de beschouwing van
het onderwerp, waarnaar het hoofdstuli genoemd is, vereenigd
voorkomen. Misschien zoude men met de zeer algemeene
krachten moeten aanvangen, bij de zwaartekracht, elasticiteit,
magnetische en electrische kracht, bij de lucht, het vuur,
het licht en den aether, — daarna over de dieren, planten,
delfstoffen, het water, enz. handelen, — vervolgens, na de
optische wetenschappen behandeld te hebben, de stcrrekundo
(1) Melhodcubuch, Th. 11, p. 04.