Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 1'tG —
bloompoUen, vervaardigd zijn; men zou des noods een kleinen
bloempot kunnen nemen, waarin van onderen geene opening
is. Boter is hot,' zoo de beker uit poreuse witte kleiaarde,
zooals do aarden pijpen, gemaakt is; zulk een poreuse pot is
voor geringen prijs te krijgen. Men kan zelf ook wel zulk
een beker makon uit ongelijmd bordpapier, of sterk pakpapier.
Men snijdt te dien einde een stuk bordpapier, iets minder
hoog dan het drinkglas, en buigt het in den vorm van een
cilinder, die rondom een vinger breed naauwcr is dan het
glas; de randen plakt men met zegellak stevig aaneen, en
maakt er dan een houten bodem in, dien men ook met lak
vastplakt. Zulk een boker en oen bierglas heeft men altijd
noodig, welke galvanische batterij men ook maken wil; alle
batterijen zonder poreusen pot, zooals bijv. die, welke door
A. Heixe, „Einige Winke über den Unterricht in der Na-
turlehre," bl. 30, beschreven wordt, zijn zoo goed als on-
bruikbaar, van zwakke en zeer kortstondige werking.
De oudste (constante) galvanische batterij, zooals zij nog
tegenwoordig bij de telegrafen gebruikt wordt, is de koper-
zink-batter ij. Men laat zich, om er zulk eene zamen te stel-
len , door den blikslager eene zinken plaat snijden, ten minste
zoo dik als die, welke gebruikt worden op de daken der ge-
bouwen, cn zoo hoog, dat zij een weinig uitsteekt boven
den poreusen beker, waarin zij moet geplaatst worden. Deze
zinken plaat buigt mon tot een cilinder, die van onderen en
van boven open is, terwijl aan de eene zijde, waar de
beide kanten aan elkander komen, eene opene sleuf blijft.
' Boven aan dezen zinken cilinder, die zich juist in den poreusen
beker laat schuiven, wordt een koperdraad van een voet lang
gesoldeerd. Evenzoo laat men een dunne koperen plaat tot
eenen dergelijken cilinder buigen, zoo wijd, dat hij den beker
omsluit, en nog gemakkelijk in het glas kan geschoven wor-
den; boven aan dezen koperen cilinder wordt insgelijks een
koperdraad gesoldeerd. Om nu het galvanische element za-
men te stellen, plaatst men don poreusen beker in het glas,
schuift den koperen cilinder er om heen, zoodanig, dat hij
den beker omsluit, en plaatst den zinken cilinder in den be-
ker. Vervolgens schenkt men in den' beker verdimd zwavel-