Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIII ----
„ den onderwijzer, en voor het onderwijs, van het meeste gewigt.
„ Het leidt den onderwijzer binnen in de natuur, stelt hem in
„ het bezit eener methode, die met de natuur in overeenstemming
„ is, maakt hem zeiven natuurlijk, brengt hem aldus onwillekeu-
„ rig, ook in andere takken van onderwijs, van verkeerde handel-
„ wijzen af, door hem het onnatuurlijke daarvan te doen gevoe-
„ len, geeft hem een afkeer van het voordoceren, haarkloven,
„ moraliseren, van buiten leeren; verandert den ouderwetschen,
„ werktuigelijk onderwijzenden, despootachtigen, gehaten school-
„ meester in eenen man, die begrijpt, wat opwekking en ontwik-
„ keling van den geest is, en hoe die kan verkregen worden."
Naar mijn inzien, bestaat een der grootste verdiensten van
Crüger ook daarin, dat hij het doen der proeven, waarop het
bij zijne methode vooral aankomt, zoo gemakkelijk en eenvoudig
heeft gemaakt, dat in geene school, hoe beperkt zij ook in hare
middelen zij, het natuurkundig onderwijs wegens de onkosten, die
de proeven zouden veroorzaken, behoeft te worden achterwege ge-
laten. Daardoor heeft hij inderdaad de natuurkunde gemaakt
tot een gemeenschappelijk goed voor allen.
Hc heb het verkieslijk geacht, het werkje eenvoudig te vertalen,
zonder er eenige veranderingen of wijzigingen in te maken; eene
enkele maal slechts heb ik in eene noot eene opmerking er bijge-
voegd. In het 2''" Hoofdstuk heeft Crügek, voornamelijk door
aanhalingen uit de meest bekende en meest gebruikelijke hoogduit-
sche handleidingen bij het natuurkundig onderwijs, aangetoond,
welke verkeerde weg veelal wordt ingeslagen. Aan de door h&m
voorgedragene beginselen zal men nu ook ligtelijk de bij ons be-
staande werken kunnen toetsen, en nagaan, in hoeverre deze aan
die beginselen beantwoorden, hetzij men er mede instemme, of niet.
En hiermede meen ik genoeg gezegd te hébben. Moge deze
vertaling zich eenen even ruimen weg banen, als het oorspronke-
lijke zulks gedaan heeft; moge vooral dit werkje bijdragen tot
•meerdere verspreiding eener wetenschap, die met de mMeriëéle be-
langen van den mensch, zoowel als met de ontwikkeling van zij-
nen geest, in zulk een naauw verband staat.
Maastricht, D. J. Steyn Pauvé.
September 1854.