Boekgegevens
Titel: De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Auteur: Crüger, F.E.J.; Steyn Parvé, Daniel Jan
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1136 E 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203454
Onderwerp: Natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurkunde in de volksschool: eene bijdrage tot de methodische behandeling van het eerste onderwijs in de natuurkunde, tevens als leiddraad tot het doen van de eenvoudigste physische proeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Het groot belang der natuurkundige wetenschappen is in dc
laatste jaren zoo dikwijls aangetoond, en door de belangrijkste
toepassingen heeft iedereen zich zoozeer daarvan kunnen overtui-
gen, dat men het mag beschouwen als eene zaak, die geene te-
genspraak meer lijdt, ja zelfs bijna niet neer tegengesproken
wordt. Maar waaraan is het dan toe te schrijven, dat, in
weerwil van de erkenning van haar nut, de natuurkunde nog
geene aanzienlijkere plaats bekleedt onder de vakken van onder-
wijs'^. Men tracht in dezen tijd vooral de natuurwetenschappen
populair te maken. Op hoevele plaatsen toch worden niet zoo-
genaamde populaire voordragten over natuurkundige onderwer-
pen gehouden 1 Hoeveel populaire geschriften (en daaronder vele
verdienstelijke) verschijnen er niet, ook in ons vaderland'? Waar-
om wordt dan op zoo weinig scholen van natuurkunde gewag
gemaaktl Vergis ik mij niet, dan is de reden daarvan eene
tweeledige. Vooreerst wei-den de meeste der tegenwoordige onder-
wijzers ojigeleid in eenen tijd, waarin de overwegende invloed
der natuurkundige wetenschappen nog niet zoo zeer erkend werd;
ten tweede schijnt de in de meeste leerboeken gevolgde methode
niet die te zijn, welke in de lagere scholen de gewenschte vruch-
ten dragen zal.
Met de eerste reden zal ik mij thans niet bezig houden. Wat
de tweede aangaat, zoo zal men mij welligt tegenwerpen, dat er
in de laatste jaren toch verscheidene zeer goede en voor jeugdige
leerlingen geschikte werkjes over natuurkunde zijn uitgekomen,
liet werkje, dat thans aan het publiek wordt aangeboden, bevat
het antwoord oj) deze opmerking.
De denkheelden, door Cküger in zijne 1'hysik in der Volks-
schule uiteengezet, zoowel over de mogelijkheid, om het natuur-
kundig onderwijs in de lagere scholen vruchtbaar te dom, zijn,
als over de wijze, waarop dit belangrijke vak met zulke jeug-