Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
worden voor intrest, commissie, onliosten, enz. welke
nog ten laste of ten bate dier voorwerpen mochten
komen, en wel om het saldo winst of verlies op die
rekeningen te kunnen opmaken.
§ lOI. Onder saldo zuivere bezitting of schuld moet
worden verstaan de werkelijke of, zoo die niet te bepalen
is, de meest waarschijnlijke waarde, op het tijdstip der
afsluiting, van het alsdan aanwezige overschot der
soort bezitting of schuld, als door het hoofd der rekening
wordt aangeduid.
§ 102. Tot het bepalen der saldi zuivere Bezittingen,
worden de Bezittingen, bestaande 'in Geldmiddelen en in
"Voorwerpen van handel en geldbelegging, welke er op
den dag dei afsluiting in natura aanwezig zijn, getaxeerd
volgens de marktwaarde, of hunne meest waarschijnhjke
waarde op dien dag. 1)
Van alle andere soorten van Bezittingen worden de
zuivere saldi gevonden door het beloop der creditzijde
van de debetzijde af te trekken. Wanneer echter de
debiteur door onvermogen niet zou kunnen betalen, of
1) Als het Saldo eener Bezitting, bestaande in voorwerpen van handel,
(bijv. voorkomende op de Algemeene Goederenrekg.) uit te veel artikelen
bestaat, om die gevoegelijk alle afzonderlijk in de Balansrekening te kunnen
opnemen, maakt men daarvan een bijzonderen staat in het Inventarisboek,
waarop zij specifiek vermeld worden, met uitrekening der waarde van elk artikel.
Het totaal der waarden van al de artikelen, tot eene zelfde rekening behoo-
rende, wordt als het zuivere saldo dezer rekening in éénen post aan de Balans
overgedragen, met verwijzing naar den Inventaris.
Op den Inventaris kan de specificatie der saldi van meer dan ééne reke-
ning voorkomen, doch moet het totaal van elk saldo afzonderlijk blijven.
De Inventaris vormt eene Bijlage der Balansrekening, en wordt als zoo-
danig tot de Bijboeken gerekend.