Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
rekening der Zaak „Balans". 1) Hierdoor ontheft men
de andere rekeningen tijdelijk van hare verantwoorde-
lijkheid- wegens deze saldi, en treedt de Balans als de
verantwoordelijke daarvan op.
§ 95. Alvorens tot het opmaken der Balans over
te gaan is het noodig, zich zekerheid te verschaffen,
dat de posten uit het Journaal met het juiste bedrag in
het Grootboek zijn overgeboekt, en dat in eiken journaal-
post eene of meer rekeningen tezamen voor hetzelfde
bedrag zijn gedebiteerd, waarvoor eene of meer anderen
tezamen zijn gecrediteerd, d. i. men moet zich vergewis-
sen, of het evenwicht tusschen de debiteurs en credi-
teurs is bewaard gebleven.
§ 96- De hiertoe vereischte bewerking heet het opma-
ken der Proefbalans, en bestaat in het optellen
van al de debet- en al de creditbedragen der rekeningen
in het Grootboek. Wanneer de totalen der debetbedra-
gen gelijk zijn aan of stemmen met die der creditbe-
dragen, dan is dit een bewijs voor het evenwicht der
debiteuren en crediteuren in de journaalposten, en dat
de bedragen met het juiste cijfer op de juiste zijde
in het grootboek zijn overgeboekt.
Meer dan de bovengenoemde zekerheid verkrijgt
1) Het overdragen van de eene rekening aan de andere berust oj) de ge-
wone regels voor het debiteeren en crediteeren, en moet altijd geschieden
door middel van eenen journaalpost, waarbij eene rekening, waarvan eene be-
zitting wordt overgedragen, gecrediteerd, (de bezitting gaat voor die
rekg. te niet) en waarvan eene schuld wordt afgedragen, gedebiteerd wordt,
(de schnld gaat voor die rekg. te niet); tei-wijl de rekening, waaraan wordt
overgedragen, altijd zoo moet komen te staan, als de rekening, waarvan
werd afgedragen, aanvankelijk stond.