Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
te kunnen voldoen, en om tevens een goed overzicht
te verkrijgen van elk der bijzondere deelen van do
Bezittingen en Schulden, worden deze (als object) elk
afzonderlijk verantwoordelijk gesteld aan de zaak (als
subject). O-)
§ 12, De zaak is in deze betrekking tot hare Bezit-
tingen en Schulden, het fictieve hoofd, dat verant-
woording eischty van hare eigen deelen. De Bezittingen
Verantwoording kan op tweeërlei wijze geschieden, namelijk
en objectief. y
Volgens de eerste wijze wordt de zaak debet voor alle schulden, en credit
voor alle bezittingen, die er ontstaan, hetzij onder haar eigen hoofd, alles
door elkander, of onder verschillende hoofden, gesplitst naar de bijzondere
soorten der bezittingen en schulden.
Volgens de tweede wijze stelt men de voorwerpen (bezittingen en schulden)-
waarvan de zaak verantwoording moet doen, ieder afzonderlijk zelve verant-
woordelijk, of debet en credit, aan de zaak.
Nu is het volgens deze laatste of de objectieve wijze, waarop bij het
Dubbel boekhouden wordt tewerk gegaan. Dat dit aldus geschiedt is echter
niet volstrekt noodzakelijk.
Volgens de subjectieve wijze, zouden de bezittingen en schulden op de
rekeningen in eene positie voorkomen, geheel tegenovergesteld aan de tegen-
woordig gebruikelijke; wat nu op de debetzijde staat, zou dan op de credit-
zijde komen te staan, en omgekeerd. Het zou voorzeker niet minder duidelijk
zijn, ja zelfs aan menigeen, die niet met het Dubbel boekl^^dtn bekend is
in vele gevallen dadelijk waarschijnlijker voorkomen, o. a. bij geld, goederen
en andere voon^erpen van handel, daf die als zoovele bezittingen der zaak
in het credit harer rekeningen staan, en datgene wat zij schuldig is in het debet.
Bij persoonlijke rekeningen zou men in aanmerking moeten nemen, dat de
daarop voorkomende vorderingen en schulden steeds uit het oopfpunt der
zaak moeten beschouwd worden, en vorderingen dus als hare bezittingen in
het credit, en schulden in het debet der rekeningen moeten geboekt wordeu.
]iij het geven van uittreksels der Rekening-courant zou men, om aan dc
bestaande gewoonte, wat de positiën van debiteur en crediteur betreft, gelijk te
blijven, deze in de tegeven Rekening-courant kunnen verwisselen, — of wel ze
onveranderd laten, mits men in dit laatste geval, aan het hoofd der Reke-
ning-courant, duidelijk aangeve, dat men van het standpunt der zaak is uit-
gegaan ; namelijk dat het deze is, die debet of credit wordt, voor het op de
rekening voorkomende, aan den persoon aan het lioofd er van vermeld.