Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Bij verwisseling eener Bezitting of Schuld in eene
nieuwe Bezitting of Schuld, met al de daarbij mogelijke
gevolgen van winst of verlies, zal het evenwicht tus-
schen Bezittingen en Schulden standvastig blijven voort-
bestaan.
§ U. Het Evenwicht is de gelijkheid der waardenbe-
dragen van de wederkeerig betrekkelijke Bezittingen
en Schulden of van elk dier beiden onderling.
§ 1, Als maatstaf tot bepaling der waardenbedragen,
gebruikt men in den regel de munteenheid van de
plaats of het land, waar de zaak is gevestigd.
§ 8. Het dubbel boekhouden berust:
1® op het beginsel van veranttvoordelijkheid, wegens
al de Bezittingen en Schulden eener zaak.
2"= op dat van eveimicht tusschen de Bezittingen
en Schulden.
§ 9. Verantwoordelijkheid is het-grondbeginsel van
alle soorten van boekhouden, doch alleen bij het Dubbel
boekhouden wordt tevens voldaan aan de eischen van
het beginsel van evenwicht. Daarom kan alleen dit
laatste een volkomen stelsel genoemd worden, omdat
door alle andere wijzen van boekhouden onvolkomen
of slechts ten deele van de verschillende waarden
eener zaak rekening gehouden en verantwoording ge-
daan wordt.
§ KI. In het Dubbel boekhouden wordt de Zaak
geacht een zelfstandig eigendomsrecht uit te oefenen,
tegenover derden zoowel als tegenover dengeen, voor
wiens rekening zij gedreven wordt, wegens al hare
Bezittingen en Schulden.
§ II, Om aan eene volledige verantwoording der zaak