Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
§ '2. De Zaak in het algemeen, is de als persooii ge-
dachte éénheid van alle krachten die samenwerken tot
een bepaald doel (of doeleinden).
Tot de krachten hier bedoeld, rekent men de aan de
zaak verbonden personen (i) en hunne vermogens,
zoowel als de gebezigde werktuigen en alle andere
waarden. (®)
§ ;{. De Waarden worden naar haar geslacht onder-
scheiden in positieve en negatieve, of in Bezittingen en
Schulden.
Bezittingen zijn alle onder cijfers te brengen eigen-
dommen der zaak.
Schulden bestaan in alle verplichtingen tot betaling,
die de zaak heeft.
§ i. De Bezittingen en Schulden worden elk verdeeld
in zeven hoofdsoorten, en deze naar omstandigheden
in bijzondere soorten gesplitst.
§ 5. Bezittingen en Schulden zijn wederkeerig be-
trekkelijke begrippen; d. w.- z. dezelfde voorwerpen
die voor de zaak eene Bezitting vormen, zijn voor
haar tegelijk het onderwerp eener Schuld, en daar
beider waarden naar een zelfden maatstaf worden be-
paald, moet er noodzakelijk bij het ontstaan of teniet-
gaan eener Bezitting, gelijktijdig eene Schuld ontstaan
of tenietgaan, welke, wat hare waarden betreft, met
elkander in volkomen evenicicht zijn.
O De patroons, bedienden en werklieden.
(ä) De Bezittingen en Scliulden.
(3) De bedoeling hiermede is eene definitie te geven van eene zaak,
in het algemeen; het zal niet behoeven gezegd te worden, dat eene handels-,
fabriek-, industrie-, landbouwzaak enz., slechts van elkander verschillen door
den aard der voorwerpen, waarmede zij zich bezighouden, terwijl haar wezen
en hoofddoel dezelfden zijn.