Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
I i
l 1.
28
der bezittingen en het vereffenen der schulden zijn
behaald of geleden.
Om nu te kunnen voldoen aan de verplichting tot
I I rekening en verantwoording, die de Wet oplegt, en aan
de behoefte daaraan voor den koopman met betrekking
tot zijn belang, gemak en tot velerlei andere opzichten,
, moet hij aanteekeningen maken of boekhouden van alle
ontstaan en veranderingen, of van alle ontstaan en te-
nietgaan der bezittingen en schulden zijner zaak.
De methode van boekhouden, waardoor men de meest
I '
volledige en juiste resultaten verkrijgt, wordt Italiaansch
of Bubbel boekhouden^ of wel het Boekhouden volgens
de dubbele methode genoemd. 0)
[ § 1, Het Bubbel boekhouden is het schriftelijk en
naar tijdsvolgorde verantwoorden, van het ontstaan en
het tenietgaan van al de waarden eener zaak in het
algemeen, en van elke soort dier waarden in het
bijzonder, waarvan men een afzonderlijk overzicht
verlangt.
/
(1) De benaming Dubbel boekhouden komt daarvan daan, dat meu aan-
teekening lioudt van de beide waardenresultaten van elke handeling, waar-
door er altijd minstens één debiteur er één crediteur ontstaat. Juister zou
m. i. de benaming zijn van het Boekhouden der »opposite resultaten", of
wel van het wstandvastige evenwieht."
De benaming Italiaansch boekhouden is ontstaan, doordien deze wijze van
boekhouden in Italië is uitgevonden of het eerst in gebruik gekomen, en
zich van daar uit verspreid heeft.
Het Enkele of eenvoudige boekhouden onderscheidt zich van het Dubbele
daardoor, dat het eerste minder volledige resultaten oplevert, omdat men
daarbij gewoonlijk slechts aanteekening houdt van de vorderingen op — en
de schulden aan derden^ elk op zichzelf, en in het geheel niet of slechts ten
deele en dan naar willekeur, van de daarmede in verband staande onper-
soonlijke Bezittingen en Schulden, en ook niet, dan wat het Geld (de Kas)
betreft, van de veranderingen in die onpersoonlijke deelen, bij hunne onder-
linge aanrakingen.