Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
vooral in de Balans, haar niet als eindrekening te laten gelden
zoowel voor kleine als groote bedragen, en om het even hoe
die ontstaan zijn.
Dit belet niet dat men ook in de Balans de Kapitaal- en de
Privé-rekening beide kan laten voorkomen, doch dan heeft
dit alleen reden voorzoover men de bedragen, welke op die
rekeningen vermeld zijn, tijdelijk gescheiden wil houden. Uit
liet oogpunt van verantwoordelijkheid is alleen het Aansprakelijke
hoofd de debiteur of crediteur voor de saldi der beide rekeningen.
Eindelijk moet ik nog wijzen op het onverklaarbare der be-
wering, dat alleen sommige rekeningen „den koopman", zegge
„de zaak" (9, zouden vertegenwoordigen, terwijl andere daar-
van uitgesloten zouden zijn.
Zoo brengt men tot de rekeningen, die den koopman ver-
tegenwoordigen, de onpersoonlijke rekeningen: Kassa, Goederen,
Wissels, Effecten, Schepen, Huizen en Verlies & Winst met
hare onderdeelen. Goederen in consignatie gegeven, plus Be-
leening, BodemerU en Hypotheek. De benoemde persooniyke reke-
ningen sluit men uit, even als die van Kapitaal, Huishouding,
Goederen in consignatie ontvangen, en Reederij, waarschijnlijk
omdat men heeft ingezien, dat de drie eerste voorloopige
en de laatste eene collectieve persoonlijke rekening is; ofschoon
het dan toch bevreemding wekt, dat men niet eveneens heeft
ingezien, dat de Beleening-, Hypotheek- en Bodemerijrekening
insgelijks persoonlijke rekeningen zijn, namelijk van vorde-
ringen op- of schulden aan personen, (zij'het dan met ont-
vangen of gegeven onderpand of garantie).
De vorenstaande indeeling blijkt op zichzelve reeds niet
stelselmatig te zijn; maar al ware zij consequenter, dan nog
is zij valsch. Tot de Bezittingen eener zaak toch behooren niet
(') In dit mijn betoog, zal ik mij houden aan de benaming «de koop-
man." Overigens heb ik getracht de dingen, zooveel als mogelijk is, bij hun
waren naam te noemen, daar ik dit voor de jnistheid en duidelijkheid niet
alleen wenschelijk, maar ook voor noodzakelijk houd.