Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
De Kapitaalrekening is alleen eene hoofdrekening met be-
trekking tot de Particuliei-e-, Reserve- en Verlies- & Winstreke-
ning met hare onderdeelen, doch overigens staat zy met an-
dere persoonlijke rekeningen gelijk, en zal zij eene rekening
van Schuld zijn, als haar saldo credit is, en van Bezitting,
als zij een debet saldo aanwijst, van welke saldi de per-
soon des koopmans, wanneer hij de eenige eigenaar der zaak
is, of anders de gezamenlijke vennooten of aandeelhouders,
de schuldeischers of schuldenaars zijn.
En wat de kwestie betreft, wat juister is, de Kapitaake-
kening te noemen de rekening van „den koopman," van „den
geldschieter" of van „den koopman-geldschieter", zoo ben ik
het met den heer Droogleever Fortuyn eens, dat zij niet is
de rekening van den koopman (dit woord identiek genomen
met „de zaak"), ook niet de rekening van den geldschieter (in
de letterlijke beteekenis van dit woord), maar ook niet (en
zulks in tegenstelling met de schrijvers in den jongsten tijd)
van den „geldschietenden koopman," — maar wel de rekening
van het Aansprakelijke hoofd, onverschiUig of hij geldschieter
in zijne zaak is of niet. Want zelfs wanneer het Aansprake-
lijke hoofd, geen gelden in de zaak geschoten hebbende, er
gelden uit neemt, of als er verlies geleden wordt, zal de
Kapitaalrekening reden van bestaan krijgen, daar het Aan-
sprakelijke hoofd op deze rekening voor de opgenomen gelden
of voor het verlies moet worden gedebiteerd.
Zoo men de tegenwerping mocht maken, dat dergelijke ge-
vallen op de Privé-rekening moeten geboekt worden, zou dit
niets bewijzen tegen mijn beweren, daar toch de Privé-reke-
ning slechts een onderdeel der Kapitaalrekening is. Men zou
wel is waar de Privé-rekening kunnen gebruiken en de Ka-
pitaalrekening geheel achterwege laten, zonder daardoor
verwarring in den staat van verantwoording te veroorzaken,
maar als men de Kapitaalrekening als hoofdrekening van het
aansprakelijke hoofd erkent, zou het niet consequent zijn.