Boekgegevens
Titel: Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Auteur: Brenkman, N.
Uitgave: 'sGravenhage: Joh. IJkema, 1882
'sHage: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2221
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203452
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Boekhouden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe theorie van het dubbel boekhouden, hoofdzakelijk in betrekking tot den handel, critisch ingeleid, met toelichtende voorbeelden, en aanschouwelijke voorstellingen van de grondbeginselen van verantwoordelijkheid en evenwicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
beginselen heeft gehad, komt vooral uit bij het stellen van
vijf hoofdrekeningen, (door Oudshof e. a.), wat geheel zonder
grond is, en bü de indeeling der rekeningen in twee hoofd-
soorten nl. van persoonlijke en onpersoonlijke, welke indee-
ling alleen in zeer ondergeschikt opzicht eenigen grond, doch
overigens weinig doel heeft, nu het om geene andere reden
geschiedt, dan omdat op de eerste het verhandelde voorkomt
met betrekking tot personen en op de laatste met betrekking
tot voorwerpen, terwijl de soort van het verhandelde voor
beiden dezelfde is. Overigens is het maken van deze onder-
scheiding tamelijk onschuldig, doch nut heeft het niet.
Erger is de bewering, dat de Kapitaalrekening de hoofdreke-
ning zou zijn, waaruit alle andere rekeningen voortspruiten,
of waarvan zij onderdeelen zijn.
Het onjuiste hiervan blijkt uit het geval, dat eene zaak
wordt begonnen zonder inleg van eigen kapitaal. Er kan nu
van Kapitaalrekening geen sprake zijn, hoewel er toch spoe-
dig bezittingen en schulden en de daarvoor benoodigde reke-
ningen ontstaan kunnen. In dergelijke omstandigheden kan
de eerste handeling zijn, dat men goederen op crediet koopt,
waardoor er eene Bezitting ontstaat, waarvoor eene rekening
moet aangelegd worden ten name dier Bezitting, en eene
Schuld ten name van den persoon, van wien gekocht is.
Wanneer de goederen weder verkocht worden ä comp-
tant, ontstaat er eene nieuwe bezitting „Geld", waarvoor de
Kassarekening wordt aangelegd; en zoo voorts. Na al deze
handelingen en het daardoor voor de zaak ontstaan van ver-
schillende Bezittingen en Schulden en de daarvoor benoodigde
rekeningen, is het nog niet eens zeker, of er wel eene Kapi-
taalrekening noodig is, daar dit eerst zal kunnen bepaald
worden, als bij de opmaking der Balans blijkt, dat er Winst
gemaakt of Verlies geleden is, hetgeen alsdan moet geboekt
worden op de Kapitaalrekening, die nu eerst reden van be-
staan heeft gekregen.