Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 374 —
ander-, ze bewegen zieh alle, maar te zamen, juist alsof ze
onwrikbaar aan elkander verbonden waren. Het is die be-
trekkelijke onbewegelijkheid der sterren, die haar den naam
van vaste sterren heeft doen geven, ter onderscheiding van
andere, waarover later, welke die eigenschap niet bezitten.
Even als het sterrenbeeld van den Grooten Beer gemak-
kelijk te herkennen is, kost het ook weinig moeite zich met
eenige andere sterrenbeelden vertrouwd te maken; men heeft
daartoe maar eenige weken achter elkander eiken helderen
avond den hemel te bestuderen, en telkens de figuren we-
der op te zoeken, die men van vroegere avonden onthou-
den heeft. Elke zoodanige verzameling van sterren of ster-
renbeeld heeft een' bepaalden naam gekregen. Eenige sterren
zijn bovendien nog afzonderlijk benoemd geworden; maar
meestal onderscheidt men de sterren van een zelfde ster-
renbeeld eenvoudig door eene letter van het alphabet of
een nommer. Men heeft kaarten vervaardigd, waarop de
sterrenbeelden, met getrouwe inachtneming van hunne plaat-
sing ten opzigte van elkander zijn afgeteekend. De poolster,
die zelve eene ster is van een beeld, dat de Kleine Beer
heet, vindt men op zulk eene kaart voor het noordelijk
halfrond altijd in 't midden. De beelden laten zich ge-
voegelijk onderscheiden in dezulke die bij hunne dagelijk-
sche beweging nimmer ondergaan, en in die, welke dage-
lijks opkomen en ondergaan, en wier zigtbare loopbaan
dus geen geheele kring, maar enkel een gedeelte daarvan
is. De eerste liggen alle op de kaart binnen een' cirkel;
het zijn die, welke wij nu eens onder de poolster in 't
noorden niet hoog boven den gezigteinder zien, dan weder
op denzelfden afstand van de poolster, maar er boven en
nagenoeg regt boven ons hoofd; de laatste, die buiten dien
cirkel vallen, zijn alle aan den zuidelijken hemel te vinden,
en wij kunnen ze in 't oosten zien opkomen en in 't westen
ondergaan.
De voornaamste sterrenbeelden, die wij bij ons kunnen
waarnemen, dragen de volgende namen :