Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
ACRTSÏE AFDEELING,
P I. A T E N.
I.
Over Planten in 't alcemcen.
De tweede groole afdeeling der natuurligchamen bevat de
planten. Als wij de ons gewoonlijk omringende voorwer-
pen gadeslaan, valt het ons niet moeijelijk te zeggen, of
ze al dan niet tot het plantenrijk behooren. Ieder ziet
gras, riet, mos, klaver, de verschillende graansoorten, hees-
ters, struiken en boomen voor planten aan. Doch waaron»
zouden dit altemaal planten zijn? Omdat ze groeijen? Maar
weten wij wel regt wat groeijen is? Als wij daarvan eens
nader rekenschap trachten le geven, zullen we spoedig mer-
ken, dat het in 't geheel niet gemakkelijk is, dit duidelijk
uit te leggen. En inderdaad kan die schijnbaar zoo een-
voudige vraag niet beantwoord worden, dan na zeer naauw-
keurige kennismaking met hetgeen op de planten betrek-
king heeft. Het is daarmede eveneens gelegen, als met zoo
vele ons dagelijks voorkomende zaken, die wij wel bij haren
naam kunnen noemen, doch met wier kenmerken wij ons
nooit behoorlijk vertrouwd hebben gemaakt. Wij willen
daarom voorloopig de geopperde- vraag nog een weinig la-
ten rusten, en liever eerst zien, wat wij gewoonlijk en bij
uitsluiting aan elke plant aanireffen-, voorts op het verschil
tusschen de planten letten, en de veranderingen nagaan, die
de planten ondervinden, om zoo doende eene duidelijke
voorstelling te erlangen van het eigenaardige dat eene plant
van andere voorwerpen onderscheidt.
De planten komen meestal daarin met elkander overeen, dat
18 ^