Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
70 ALOE M BENE
welke dikmaals, doch te vergeefs, het juk
; van den hals poogde te werpen; en zg brei-
deden ook hun gebied uit over Macedonièn
en een gedeelte van Indien. Maar de Scyten
cn nog meer de Grieken^ deden hunne on-
dernemingen mislukken. Deze laatften wc-
derftonden niet alleen xerxüs en andere
Perfifche koningen , welke hun vaderland
aanrandeden; maar bragten zelfs den oorlog
tegen hen in: het hare \m Azie over; Te
dezer tijd beftegen de Grieken den. hoogden
trap van hunnen luister. Zij zegepraalden
onder miltiades, THEMisTOCLRsen
verfcheidene andere van hunne veldheeren.
Pericles deed de fchoone kunllen dt
I hoogst mogelijke volkomenheid bereiken,
Pythagoras was de ftichter van eenen.
aanhang van Wijsgeeren, welke de Italiaan^
werd genoemd. I)e wijze so crates
droeg zuiverder denkbeelden van Godsdienst
voor, en werd tevens de hervormer der
'V zeden. Zijn leerling plato, verbreidde
en verfierde door zijne welfprekendheid, de
: ' leere zijns meesters. Herodotus werd
' de vader der gefchicdenis, en hippocra-
^ ■ TE s die der geneeskunde. De dichtkunst
I fteeg door SOPHOCLES, en anderen^ tot éene
X grootere volmaaktheid op. — Dan deze zelf-
^ de Grieken verzwakten, weldra, zich zelven
' door tweedragt en oorlog; zoodat het phi-
tl pp us. Koning van Macedonien^ zeer ge-
^ , makkelijk hen vnn hunne vrijheid te be-
f rooven. Middelerwijl vernietigden de Ao*
.-meinen onder zich de koninklijke règering,
cn gaven aan Confuh ( Burgcmeestereni')c en
. andere foonen. van^ overheden , de hoogfte
' - iv Hïögt ^ in hmj»n fiaat ^ iahandcn j doch mees-
' - ten-