Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
is inleiding tot ö r
, beoordeclen, wijl hij dezelvcn te veel vait
elkander afgefcheiden heeft.
XIV. Deze te zamenbinding der gebeur-
tfenisfen is van eenen tweevoudigen aard.
De eene vertoont zich omtrent zoodanige
zaken, welke ter zelfder tijd zijn voorge^
vallen; en deze noemt men Synchronismus
( Tijdgenootfchap ). Alhoewel niet alle voor-
vallen, welke ter zelfder tijd aanwezig wa-
ren, in eene naauwe betrekking tot-elkander
Ihan, zoo verklaren zij toch gedurig elkan-
der, en worden daardoor verftaanbaarder.
De andere foort van zanlenbinding beftaat
daarin , dat vele gebeurtenisfen, op ver-
fchiilende tijden en plaaifen voorgevallen,
nogtans tot elkander behooren, dewijl zij
ter bewerking van eene groote verandering
op de wereld gediend hebben. Deze is
van mee^ belang dan de vorige: maar den
meesten tijd moeijelijker te ontdekken,
voiko- XV". Deswege is het noodig, dat wjj
menheid onze gefchiedkundige kennis zoo volkomen
trachten te maken als mogelijk is. Wan-
neer wij eenen vermaarden man, of eene
merkwaardige gebeurtenis willen leeren ken-
nen en beoordeelcn, zoo moet ons geeiie be-
langrijke omftandigheid ontfnappen, w^elke
daartoe behoort. Jk zeg geene belangrijke;
want het is niet noodig alle kleine omltan-
digheieu op te zamelen, welke daartoe be^
trekknig hebben': men behoort in de gefchie-
dei]is eene verflandige keuze van zaken ja
acht te nemen, vooral wanneer, men äe-
zelvc eerst begint te leeren. Men kiest
2ulke berigten, omtrent dewelken men met
den eerden ©pdag van het oog bafpeurt ,
dat dezelve, volgens de wijze, welke reeds
tc