Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
het mijne toebrengen. Ook mij mögt het gebeuren, een
steen aan te dragen tot den opbouw van dezen schoonen tem-
pel , aan kinderheil gewijd. Zoo zij het 1 Zoo worde het!"
Kn zóó is het geworden, Gode zij dank! De school is
voltallig, de tempel is gesticht, veel grooter, veel schooner,
dan gij ooit hadt durven verwachten. Maar ook de rouw
in het hart is niet achtergebleven. Weinig tijds geleden ,
viel eene der Stichteressen van uwe zijde. Zij stierf den 17
Februarij 1. 1. en mögt dezen, voor U heugelijken dag niet be-
leven, Ook andere zorgen zijn niet achtergebleven. Ik weet
het, wat al bergen van zwarigheden gij hebt moeten over-
klimmen. Maar aan beleid en ijver ontbrak het U niet.
De geldleening is, vooral door uwe bemoeijingen, tot stand
gekomen. Aan U heeft men eene bestendige aanwinst van
leden te danken. Uw pogen is bekroond, boven bidden en
denken. De wenschen van uw hart, om een eigen lokaal
te bezitten, zijn vervuld. Deze week, de dag van gisteren,
de dag van heden, ze zijn onvergetelijk in de geschiedenis
van uw leven, 't Is geene kleinigheid, zonder eenig kapi-
taal in eene gehuurde school, voor ƒ 900 jaars, met 67 kin-
deren te beginnen, en te eindigen na tien jaren, met bijna
1000 kinderen, in een eigen lokaal, met eene daarnaast staande
onderwijzerswoning, te zamen meer dan veertig duizend gulden
kostende; waarvan een derde uit eigen middelen reeds betaald
is. Ziet om U heen, denkt aan het verledene, blikt in de toe-
komst, en alles roept U tot innigen dank aan God, en tot
christelijken ootmoed. Uwe grootsche, veelomvattende onder-
neming, waarvan menig man zou zijn terug gedeinsd, is
volkomen gelukt. En juist dan, als ons werk het beste
slaagt, moet de ootmoed het meeste klimmen: want wat
was uw pogen, zonder Gods bijstand en zegen ?
Blijft nog lang gespaard tot heil dezer lieve kinderen, die
U eeren en liefhebben. Beleeft een tweede tienjarig tijdvak
tot het einde toe. Zij men dan ontheven van den geldelij-
ken schuldenlast, en ruste alleen op U een nog zwaardere
schuldenlast van vermeerderde dankbaarheid jegens God!
Eens breekt. God geve het! de zilveren gedenkdag aan,