Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
den , en op een tiental aandeelen na is zij volgeteekend. Ont-
vangt onzen innigen dank. De geldelijke rente van uw ka-
pitaal is niets, maar de zedelijke rente is veel en wordt
steeds meerder.
Twee aandeelen, ieder ad ƒ loo , staan reeds verre boven
pari. En waardoor? De bezitters hadden geen geduld de af-
lossing af te wachten; ze hebben ze zelve afgelost, door ze
ten voordeele der school ten geschenke te geven. Daardoor
is het renteloos voorschot in rentegevend verwisseld. Wat
schuld was ten laste der School, verkeerde door deze edel-
moedigheid in hezit. De nagedachtenis van den Heer Jan
van Delden blijft in erkentelijk aandenken. Zijnen erven
zij dank.
De Louise-School bestond een tiental jaren, telken jare
gaf zij rijkere vrucht en hoop op nog schooner oogst. U
zij daarvoor dank, hartelijke dank. Leden en Begunstigers!
U zij dank, niet alleen voor uwejaarlijkschegeldelijke offers,
maar ook daarvoor, dat gij de school en de kinderen hebt
lief gekregen, en beider welvaart U ter harte gaat! Vindt
door den zegen over uw eigen kroost, de belooning voor
de zorgen aan dat van anderen besteed! Wij vierden he-
den avond een heerlijk feest, M. H! En op gisteren hadt
gij het moeten zien, die tranen in de oogen, dat jubelen
der ouders onzer kinderen. En dat alles, terwijl onze har-
ten met nog hoogere vreugde vervuld zijn, van wege het
groote Christen-feest, dat wij vierden! O ! wat is God goed!
Wat geeft Hij den mensch veel te genieten op de wereld,
veel te hopen voor eene volgende, wist maar de mensch te
gelooven, te hopen en vooral lief te hebben!
Lief te hebben — kinderen lief te hebben, dat is de lust
van uw leven, uwe spijze en uw drank, Hoofd-Onderwij-
zeres der Bewaarschool — Hoofd-Onderwijzer der Volg-
school! Gij leeft, van den vroegen morgen tot den laten
avond, voor, met — in de kinderwereld. Gij bezit bij uit-
nemendheid den tact, die kleinen aan U te boeijen en het
hart voor U te winnen van Moeders en Vaders tevens! God
zegende uwen arbeid bovenmate. Daarom moet uwe dank-