Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
In een nieuw, gezond en vrolijk gebouw zullen de kinde-
ren, die wij, door tusschenkomst der kerkeraden en van 't
Genootschap, ontvingen, vele uren van den dag doorbrengen.
Dat schoone gebouw was van Uwe vinding, veelgeachte
Heer Architect Warnsinck. Daarvoor zij U dank. Ook
dank aan Bouwmeesters Tenbruggencate , de Bull en
anderen, over wier werk wij redenen hebben van tevre-
denheid.
Tevreden zijn wij ook over ü, Ondermeesters, Hulp-On-
derwijzeressen, Kweekelingen. Gij hebt den Hoofd-Onder-
wijzer en zijne Echtgenoot getrouw ter zijde gestaan. Werkt
in dit nieuwe gebouw met nieuwen lust, en U wacht
nieuw genoegen, nieuwe zegen! Een krachtig medehelper
waart ook gij voor uwen behuwdvader, geachte Heer Geer-
ling! Bij de toespraken aan de ouders gaaft gij geh^I
belangeloos vele blijken van kunde en ijver, en tot opluiste-
ring van dit feest hebt gij den tekst aangegeven, en het
uwe bijgedragen tot dichtregelen, waarin zoo edele gevoe-
lens waren uitgedrukt. Heb dank voor dat alles!
Dank ook aan U, bejaarde en veelgeachte VVarnsinck ,
die, naar aanleiding van 't werk van een jeugdig beoefenaar,
met jeugdig vuur Uwe belangstelling hebt willen toonen. Door
deze dichtregelen is het feest, dat op gisteravond aan de ou-
ders werd gegeven, opgeluisterd. Ze zijn voor de ouders
gedrukt, en werden gisteren uitgereikt.
Uwe schoone liederen, geëerde dichter Heije! waren, staan-
de deze zamenkomst, reeds uitgereikt. Zij hebben ons, in dit
feestelijk uur, een en andermaal het hart vervrolijkt en geroerd.
God heeft U groote en kostelijke gaven geschonken. Ver-
heerlijk er Hem voor, en blijf, op uitgebreide schaal, der
kinderwereld nog lang ten zegen. Nog menig lied van den
kinderdichter Heije worde, in dit schoone gebouw, aan-
geheven, en verwarme het hartf
Ja! een schoon gebouw mag het heeten. En waardoor
kwam het tot stand? Door uwe edelmoedige belangstelling
en geldelijke voorschotten, geëerde Aandeelhebbers in onze
geldleening! 't Was eene leening van twintig duizend gul-
3