Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Dat is gewis ook het hartelijk verlangen der Hooggeëerde
Vorstin, Beschermvrouw dezer School, welke haren naam mag
dragen. Dank, veelvuldige dank voor zoo veel belangstel-
ling, in daden bewezen I Mag het ons vergund zijn U te
vragen, dien dank ook over te brengen. Hooggeëerde Heer
Hofraad van Otterloo, die door de waardige Vorstin zijt
gevolmagtigd als haar Vertegenwoordiger dit plegtig feest
bij te wonen. Een waardig Vertegenwoordiger heeft de Vor-
stin in U gekozen! Aan U toch heeft de School groote
verpligtingen. Ontvang er hartelijk dank voor, en breng
ook onze dankbetuigingen over aan Prinses Louise der Ne-
derlanden, de Kroonprinses van Zweden en Noorwegen,
de Beschermvrouw der Louise-Krans ?
En gij . volijverige Jonkvrouwen ! Bestuurderessen dier
Louise-Krans. Vaart voort met het goede werk. Breidt het
aantal medehelpsters meer en meer uit. Brengt nog meer-
dere Vereenigingen of Gezelschapjjen tot stand! Vereenzel-
vigt U meer en meer met de kinderwereld der armen. Op
rijperen leeftijd roept men U veelligt tot gewigtiger bemoei-
jingen, bij deze of andere scholen!
Dank, dank zij U, voor de eer uwer tegenwoordigheid.
Bestuurderessen en Bestuurders van verschillende Bewaar-
scholen ! Dat zij allen bloeijen, twintig in getal en dat er
een band zij van onderlinge welwillendheid en dienstvaar-
digheid, bij het streven naar e'e'n gemeenschappelijk doel.
Viert gij feest ten Uwent, noodigt ons uit, wij zullen blijde
zijn met de blijden. Wij willen elkander voorlichten , hel-
pen , en het goede wenschen.
Ook op uwe medehulp en vriendelijke bescherming stel-
len wij prijs, geachte Directeuren der Spaarkas, die hier
ter plaatse, in 't belang van ouders en kinderen, uwe zittingen
houdt. Leden van het Plaatselijk Schoolbestuur, Afgevaar-
digden van den Doopsgezinden- en Waalschen kerkenraad.
Bestuurders van 't Genootschap tot ondersteuning van minver-
mogenden. In de welvaart der ouders en der kinderwereld,
stelt gij hoog belang. Uwe daden getuigen het. God
kroone uw werk met Zijnen zegen!
mm