Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
wen bij een reglement geordend , en in werking. Behoort het
onder de droombeelden, dat wij, door indeeling van vele huis-
gezinnen , in zes of tientallen, het Patronaat aan onze Instel-
ling verbinden? Daarop is kans, indien men het met kleine
proefnemingen aanvangt, en niet in één jaar wil, 't geen
meerdere jaren tijds vordert. Op dat Patronaat is de meeste
kans, juist door middel van de Bewaarschool. De bemoei-
jing met het kind opent de poort van het ouderlijke huis,
en de liefde tot het kind is de sleutel tot het hart der
moeder en huisvrouw.
Rijke vruchten zal de meerdere persoonlijke belangstelling
der Leden doen oogsten, 't Is, voorwaar! geene kleine levens-
vreugde, tot zich zeiven te kunnen zeggen: » Die mensch heeft
naast God, aan mij zijn behoud en zijne welvaart te danken."
Welnu! wie prijs stelt op den schoonen titel van menschen-
behouder, trekke zich het lot van zeer jonge kinderen aan,
en brenge het daar ter plaatse, waar het leeren kan.
» De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid, en
van het .hwade te wijken is verstand." Dat kind sta
eens als een volwassen, welopgevoed, zich welgedragend
mensch voor ons, met dank op de lippen, met dank in het
hart. Is dat geen schoon en benijdenswaardig oogenblik
in ons leven? Nu, de goede God schenke aan velen onzer,
aan ons allen vele zulke schoone levensoogenblikken! De
geest van Christus vervulle meer onzer aller hart, en Zijn
woord zij diep in onze zielen geprent: ï> Hebt God lief bo-
ven al, en uwe naasten als uw zeiven" '
Mijne taak spoedt teu einde. Plegtig en feestelijk wijden
wij dit schoone gebouw in. God geve, dat het eenmaal,
vooral voor meisjes, eene Inrigting worde, waar zij geheel
hare opleiding ontvangen, tot het tijdstip, waarop zij in
dienstbare betrekking treden. En Avorden ze eenmaal zelve
Huisvrouwen en Moeders, dan brengen ze welligt hunne
eigene lievelingen op dezelfde school, waar ze als kinde-
ren hunne eerste opleiding ontvingen. Mogten ze dan moe-
dervreugde smaken terzelfde plaatse, waar het kinderhart zoo
vaak vrolijk klopte!