Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
en aankweeken: een kinderzin die aan onze volmaking be-
vorderlijk is, en de poort des hemels voor ons ontsluit?
En nog zijn wij met dit alles nog niet daar, waar wij
wezen moeten; nog niet daar, waar wij met Gods hulp zullen
komen. Veel is er geschied. Veel goeds is hier gewerkt! 'tis
niet langer eene Bewaarschool, zonder meer. Folgschool,
Breischool, Farmschool, Spaarkas, Boekerij; Spreuken-
stelsel, Spijsuitdeelingen, Bijeenkomsten met de Ouders,
't zijn alle deelen van één sluitend geheel. Louise-School
is voortaan de naam, die alles omvat, en die op den ge-
vel prijkt van dit schoone gebouw! Aan die Formschool
vooral kan uitbreiding en verbetering worden aangebragt.
De Model-Bewaarschool te London, tevens Vormschool
ter opleiding van Onderwijzeressen, is een leerzaam model.
Ik heb ze met groote belangstelling bezocht en onderzocht. De
oefeningen der [Teachers] kweekelingen en helpsters onder-
ling verdienen navolging. Ik woonde ze met leering voor
mij zeiven bij. De wenken en regelen ten behoeve dier
Teachers in druk verschenen, kunnen met vrucht worden
geraadpleegd.
Zoo worde ook onze Vormschool, in den meest beteekenen-
den zin des woords, een kweekhof voor een genoegzaam
aantal geschikte en bekwame, welgezinde, kinderlievende
Onderwijzeressen en Medehelpsters!
En wat de medewerking onzer Leden en Begunstigers be-
treft, er zijn, op grond van het verledene, de beste ver-
wachtingen voor de toekomst. Dat wij slechts rustig, be-
daard, met zachtmoedig, doch tevens kloek overleg voortgaan,
niets overdrijven of opdringen! De vrijwillige, ongedwongene
toetreding tot het lidmaatschap wordt hoe langer zoo alge-
meener. De laatste weken en dagen getuigen er van! Zoo
zal het ook gaan met de persoonlijke belangstelling en be-
moeijing der Leden. Velen oefenen reeds een toezigt over
de door hen geplaatste kinderen; onlangs zeide mij iemand:
»Ik verklaar mij bereid het over tien huisgezinnen op mij
te nemen." Bij de Bewaarschool te Carlsruhe, is het be-
zoeken van kinderen op de scholen door een dertigtal vrou-