Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
dat de lust om, onder vele andere bemoeijingen, ook nieuwe
Bewaarscholen op te rigten, en aan de reeds bestaande
deel te nemen, meer en meer, onder alle standen en leeftijden
is toegenomen, en populair geworden? Wie had kunnen
gelooven, tien jaren geleden , toen de Louise-School, als
eene achtste Bewaarschool in het leven trad, dat zij zulk
eenen verbazenden opgang zou maken, en niet alleen zij,
maar achtervolgelijk nog een aantal andere , nieuw opgerigte
Bewaarscholen , wel twaalf in getal, waaronder zeer voor-
treffelijke en in vollen bloei ? Niet e'én enkele penning,
voor zoo verre mij bekend, wordt van Stads- of Staatswege
aan e'e'ne dezer scholen verstrekt. Zij bevatten naar gissing
ruim 5ooo kinderen, en vorderen aan jaarlijksche, vrijwillige
bijdragen van particulieren nog meer duizenden guldens dan
er scholen zijn. Niet gering is 't aantal ingezetenen , groot
dat van edele vrouwen, die wel leden zijn van zes en
meer, ja! sommigen van meest alle Bewaarscholen. Zij bren-
gen er jaarlijks honderd, ja! anderhalf honderd gulden voor
ten offer. Is dat niet verblijdend en voor Amsterdam ver-
eerend ? Is dat niet een, iets goeds voor de toekomst voor-
spellend verschijnsel? Voorzeker! 't is waarheid, wat ik,
in eene toespraak over der Amsterdnmmeren volharding in
weldadigheid, aanmerkte: »Men heeft groote vorderingen ge-
maakt in de kunst van weldoen: men geeft niet alleen meer
gelds, maar ook meer tijds en meer kracht dan vroeger,
en wendt geld, tijd en kracht, op betere en meer vrucht-
dragende , en meer vrucht belovende wijze aan." En juist
daarvoor is de vreugdenoogst overvloedig, en de bemoeijing
met anderen keert ten slotte met zegen tot ons zeiven terug.
Immers de prijsstelling op verstandelijke en zedelijke ontwik-
keling van anderen leidt onwillekeurig tot meerdere waar-
dering en bevordering van de eigene. Geven aan anderen,
uit het regte beginsel, op de regte wijze en tot het regte
doel, verkeert in ontvangst voorden gever, en verlies wordt
hem gewin , in den hoogeren zin des woords ! Eu zou ook het
gadeslaan van — het zich bewegen in de kinderwereld , den ,
voor volwassenen zoo onmisbaren, kinderzin niet onderhouden