Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
jong een vei'langen en een streven opgewekt, oiu wèl te
Jeven, ten einde eens wèl te kunnen sterven, en gedurende
het leven in elkanders vreugde te deelen, en elkanders las-
ten te helpen dragen!
Wilt gij, behalve dit algeineene, eene meer bijzondere
proeve? Men behandelt het leven van Abraham, den Aarts-
vader. »Hij was," wordt er gezegd, »in den smeltkroes
van het lijden, maar God zal hem er uit helpen. Ook voor
u, arme Vaders en Moeders, staat er waarschijnlijk indezen
winter eene hagchelijke lijdenskroes, 't Water zal wel eens
aan de lippen komen. Houdt goeden moed. Op God zij uwe
hoop. Denkt aan Abraham den Aartsvader."
Vier, vijf dagen daarna zit de Moeder van een talrijk ge-
zin bitter te huilen. »Moeder! wat deert u," is de vraag
van het oudste meisje. Geen antwoord ! Andermaal gevraagd,
andermaal geen antwoord! »Ik weet het al" zegt het kind,
»'t gaat ons als Abraham. Wij zitten in den smeltkroes van
het lijden. Maar moed gehouden, lieve Moeder. Meester
Gangel heeft gezegd: God zal er ons wel uit helpen."
Eene enkele maal werden deze Bijbellezingen afgewisseld
door Volksvoorlezingen, vooral indien daartoe bijzondere aan-
leiding was. En die kwam er nu en dan. Gij herinnert U,
M. 11! dat miniatuur-oproer, dien zoogenaamden oploop te
Amsterdam, op den 24 Maart i848. Er waren een paar
dagen te voren gedrukte brieljes verspreid en onder de
deur van velen geschoven, waarbij men de werklieden op
den Dam zamenriep. Een der Vaders onzer schoolkinderen
ontving ook een briefje, bragt het dadelijk bij Gangel,
met het zeggen: »Ik doe niet mede, al ware 't alleen om
de verpligting, die ik aan de Bewaarschool heb!" Het
brieve werd den Burgemeester Huidekoper bezorgd, die
intusschen reeds van elders met de zaak bekend was. Op een'
avond kort na dien oploop, toen er nog al beweging was
in onze buurt, was de gewone lees-school met honderden
menschen gevuld. Een gepast en hartelijk woord werd ge-
sproken , en tevredenheid kwam op aller gelaat, kalmte in
aller gemoed; liederen werden aangeheven, en er ging een