Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Men ontwaakte uit dien slaap. Men las, men onderzocht,
men zag zijne verkeerde, zondige levenswijze in. Waren er
voortaan in een gezin hevige twisten, het Evangelie, dat
men te zamen las, predikte eendragt en liefde. Rezen de
twisten tusschen de huisgenooten soms zóó hoog, dat men
tot vechten oversloeg, — niets meer van dat alles. Rust
en tevredenheid en onderlinge verdraagzaamheid hebben post
gevat. Vier zulke huisgezinnen kan men aanwijzen. En
toen uit een vijfde een onzer kinderen stierf, was dat ster-
vende meisje nog eene leermeesteres voor Vader en Moeder,
door hare kinderlijke onderwerping en kinderlijk vertrouwen
op den liefderijken Jezus, — Ziedaar eenige vruchten der
Louise-School, allen op eigen bodem geplukt. En nog heb
ik niet alles gezegd. Ik kom nog eens op die Bijbelsche
toespraken terug. 't Is een hartverheffend gezigt, bijna
duizend kinderen, in verschillende afdeelingen, onder ée'nen
hetzelfde dak vereenigd te vinden. Maar met innig genoe-
gen ziet men ook op den woensdag-avond soms vier, vijf
honderd Vaders en Moeders herwaarts snellen. Reeds vroeg-
tijdig verzamelen zij zich, en 'tis op hun gelaat te lezen,
dat zij gaarne kwamen. Enkele ouders nemen hunne oudste
kinderen mede. 't Roert het harte, als deze nuttige en stichte-
lijke zamenkomst met bijbellezing, gezang en gebed wordt ge-
opend. Meesterlijk verstaat Gakgel de kunst, om de Bij-
belsche geschiedenis onderhoudend en regt nuttig voor de
praktijk van het leven te vertellen. Vele vruchten droegen,
onder Gods zegen, zijne toespraken. Wilt gij proeven?
Niet alles is vatbaar voor mededeeling in bijzonderheden.
Er zijn oogen opengegaan, er zijn harten getroffen, er zijn
hoofdzonden bestreden en overwonnen. Er is prijsstelling ge-
gekomen op eene betamende viering van den Zondag, er is
gebeden en lofgezongen onder daken, waar vroeger denaam
van Christus niet genoemd wierd, dan als vloek en ver-
wensching. Er zijn kinderen teruggebragt tot het hart
hunner ouders, en ouders tot hunne kinderen. Er is huisse-
lijkheid, familieleven en familiengeluk als geschapen, daar,
waar het niet eens bij name bekend was! Er is bij ouden