Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
geven, zonder meer. Elk zonder onderscheid is eene scha-
kel in de lange en groote keten. Schoon hij er slechts
een deel van kan gadeslaan, moet hem 't geheel ter harte
gaan. Eere zij allen, die hunne betrekking tot deze school
uit dit beteekenend oogpunt beschouwden, en aan wie
wij veel zijn verpligt! Wij hebben ook veel te danken aan
onze lieve kleine zendelingen, maar vooral zeer veel aan
Gangel en zijne Vrouw. Onze school, en dat is het, wat
haar karakteriseert , is geene geïsoleerde inrigting, geene
leermachine voor kinderen. Neen! die school is vereenzel-
vigd met de ouders, en de ouders met haar. Ga.ngel en
zijne Vrouw, en de Bestuurderessen werden dikwijls geraad-
pleegd over de huisselijke belangen en bezwaren, — verschei-
dene Moeders zijn voortgeholpen en in beter doen gekomen,
soms door een' enkelen wenk der lloofd-Onderwijzeres. Va-
ders of Moeders komen dan ook gaarne in onze school: 't
is voor hen een uitspanningsoord, eene plaats der vergenoe-
ging-
Is 't op onze School feest, b. v. het jaarfeest, ter gele-
genheid van den geboortedag onzer geëerbiedigde Bescherm-
vrouw; of komt de dag, waarop men proeven geeft van der
kinderen vlijt, welkom zijn ons de Leden en Begunstigers.
Dubbel welkom echter de Vaders en Moeders. Wij laten
ze toe in zóó grooten getale, als de ruimte gedoogt. Voor-
taan zal 't beter gaan. Dit nieuwe en groote gebouw
geeft overvloedige gelegenheid, nu en dan, zij 't ook bij
gedeelten, aan Vaders en Moeders, met of zonder hunne
kinderen, een blij en nuttig uur te bezorgen.
Heilzaam op de Ouders te werken, is een hoogstbelangrijk
nevendoel dezer Instelling. Ook de kinderen helpen dit doel
bevorderen. Velen hunner bragten in het hart van dwalende
en treurende Ouders licht en troost. Een en ander getuigde
van den overvloedigen zegen, waarmede God de zwakke
menschelijke pogingen heeft willen kroonen!
Ook de verspreiding van den Bijbel in vele protestant-
sche huisgezinnen heeft krachtig ten goede gewerkt Vroe-
ger was Gods Woord voor menigeen een gesloten boek.