Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
te waggelen. Schrik en ontzetting bevangt de inenschen.
Angstig zoeken zij redding en uitkomst. Het groote gebouw
is binnen weinige oogenblikken een puinhoop, en een der
werklieden is onder dat puin begraven. Voor hem was geene
redding mogelijk, eenige dagen later vindt men zijn lijk. Dit
betreurenswaardig voorval geeft aanleiding tot een naauw-
keurig en scherp onderzoek naar de deugdelijkheid van
vele woon- en pakhnizen. Ook het pand, het pakhuis de
vliegende Arend, alwaar onze school gevestigd was, werd
door de Heeren Bouwmeesters onderzocht en afgekeurd I Dat
bragt het Bestuur in groote verlegenheid! Het pand vorderde
eene hoogstbelangrijke reparatie, schier eene geheele vernieu-
wing. Wat te beginnen ? Indien de eigenaar het pand ver-
nieuwt, waar zal men, gedurende den bouw, elders looo
kinderen kunnen bergen? Lange beraadslagingen, veelvul"
dige onderhandelingen, hebben eindelijk geleid, eerst tot
den aankoop van een huis, naast het pakhuis gelegen, en
daarna van het pakhuis zelf. Gezamenlijk was die inkoop ,
ƒ 20,000. Voor V3 deel kon zulks )|iit de kas der school j 9
worden betaald; immers daar men van den aanvang af het
noodzakelijke had ingezien van een eigen lokaal, had men
met spaarzaam overleg geadministreerd, en was men in het bezit
eener belangrijke spaarpot, die nu voortreffelijk te pas kwam.
Het pakhuis werd tot den grond toe gesloopt. Door den
verdienstelijken Architect, de Heer Warnsinck werd een
plan tot een nieuw gebouw voor 1000 kinderen ontworpen
en goedgekeurd. Aan den Bouwmeester ten Bruggencate
werd het werk opgedragen. Dat plan vorderde eene uitgaaf
van minstens ƒ 26,000. Zes duizend gulden zou het Bestuur
voorschieten, en eene geldleening van f 20,000 werd ge-
opend, in rentelooze voorschotten, ieder van ƒ 100. De
drie Bestuurderessen Avaren ijverig in de Weer, en deden
maanden aaneen haar best, de vereischte som bijeen te bren-
gen. Die drie Heeren zaten niet stil, en met dankbare
vreugde kan men thans zeggen , dat nog slechts ƒ1000 aan
die geldleening ontbreekt. Voor eene rigtige teruggave van
het kapitaal bestaat geene vreeze. Bevrijd van de jaarlijk-