Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Geregeld behandelde men dan de Bijbelsche Geschiede-
nis, en wel bepaaldelijk met het doel, om die toe te pas-
sen op het praktische leven van den Christen. Meermalen
heb ik met het grootste genoegen die toespraken aangehoord.
Vele en velerlei zijn de bewijzen van den zegenrijken in-
vloed op hart en leven. Wij willen er straks nader van
gewagen.
Zoo poogde men harmonie te brengen in huisselijke en
school-opvoeding. En nog beter zal dit slagen, indien het
plan tot daarstelling eener School- en Huis-Bibliotheek bij-
val vindt. Uitgevers, schrijvers en bezitters van geschikte
geschriften voor ouders en kinderen, kunnen daartoe vriende-
lijk medewerken. Ook op den staat van begrooting voor deze
Inrigting kan jaarlijks eene kleine som tot aankoop gebragt
worden. Zoo komt er langzamerhand eene goede Volks-Bi-
bliotheek tot stand, voor school- en huisselijk gebruik van
de familien onzer kinderen, eene Bibliotheek die tevens van
nut kan zijn voor het vrij talrijk personeel der school, on'
dermeesters, helpsters enz. door 't aanschaffen van weinige
der beste boeken over onderwijs en opvoeding.
Dat personeel bestaat thans, buiten den Hoofd-Onderwij-
zer, die de Vorm- en Volgschool — en zijne Echtgenoot, die
de Bewaarschool bestuurt, uit 12 Hulp-Onderwijzeressen
voor de Bewaarschool, en 11 voor de Volgschool. Met
uitzondering der laagste klasse, zullen op de Volgschool
voortaan alleen kweekelingen en ondermeesters medehelpers
zijn. Men was er steeds op uit, uit onze schoolkinderen
zeiven de meest geschikten op te leiden tot medehelpers en
medehelpsters, opdat er meer en meer eenheid zou komen
in een zoo groot en veelomvattend geheel. Een ge}jeel, dat
tot vele bemoeijingen riep, vele zorgen baarde, maar tevens
eene bron was van veelvuldig genot en waarachtige zielen-
vreugde.
Die vreugde werd echter aanmerkelijk gestoord door een
hoogstongelukkig voorval. Op de Prinsegracht stond een
pakhuis, de Roode Schulpen genoemd. Terwijl er werklieden
bezig zijn, beginnen onverwacht balken te kraken, muren