Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
zich althans wachten tegen verkeerde handelingen en tegen
afbreken. De waarachtige lust moet daarom bij Vader en
Moeder worden wakker gemaakt, om, door voorbeeld en
voorbede, liunne kinderen, onder Gods zegen, tot goedge-
zinde menschen en Christenen te zien opgroeijen. En die
lust zal dan ontstaan, als de ouders zelve op godsdienst
en christendom meer en meer prijs leeren stellen, en hunne
godsdienstkennis vermeerderd en verhelderd, hun geloof be-
vestigd, en hunne dankbare liefde tot God en den Zaligma-
ker wordt verlevendigd en bekrachtigd.
Ja! dan, maar ook dan alleen als die hoogere beginselen,
bij Vader en Moeder werken, krachtig werken, zullen ze
hunne lievelingen beschouwen als voorwerpen hunner teeder-
ste belangstelling cn zorg, van welke zij eens aan God re-
kenschap en verantwoording te geven hebben.
Daarom tracht men door welgekozen spreuken aan de
wanden der school, of op losse bladen of kaartjes, die de
kinderen in huis brengen, heilzaam op de ouders te werken.
Daarom verspreidde men gaarne, met een gevoel van dank-
baarheid aan den welgezinden Heer R. Crommeun, als
Medebestuurder van het Traktaatgenootschap , het groot
aantal kleine godsdienstige geschriften en bijbelsche alma-
nakken, gedurende zoo vele jaren edelmoediglijk verstrekt.
Bovendien stelde men er hoogen prijs op, dat de Bijbel in
de huisgezinnen van de ouders onzer kinderen, die tot een
der Evangelische kerkgenootschappen behooren, niet gemist
wierd. Een geschenk van een Menschenvriend van 3oo
N. Testamenten, een geschenk van het Britsche en Bui-
tenlandsche Bijbelgenootschap van ico N. Testamenten waren
hoogst welkom. En in December des vorigen jaars, toen even
genoemd Genootschap het jubilé vierde, ontving deze In-
rigting tot aandenken 5o Bijbels en loo N. Testamenten.
Zoo bragt men onder menig dak het beste aller boeken,
het woord van God, in den Bijbel vervat!
Maar eene verhoogde waarde erlangde dit alles, door de
wekelijksche toespraken of voordragten, gedurende de winter-
maanden op woensdag-avond.