Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
ook het oog op de spijze staart, geen Land wordt er aan
geslagen, vóór en aleer alle kleine gasten zijn bediend, en
het kinderlijk gebed is uitgesproken. O! wie dit kindermaal
bijwoont, en niet innig geroerd wordt, schijnt nog niet ge-
heel te huis te zijn in de wereld der arme kinderen!
De hooggeëerde Bescherm vrouw dezer School, Louise,
Prinses Frederik der Nederlanden, vereerde de Inrigting
menigmalen met een bezoek. Eens werd het die waardige
Vorstin gezegd: »Men geeft hier diné's van honderd cou-
verts voor e'e'nen rijksdaalder." Dat klinkt vreemd in de
ooren eener Vorstin! Geen wonder! dat eene edele vrouw
van 't gevolg der Vorstin, zich opgewekt gevoelde eenige
zulke diné's voor arme kinderen te doen aanleggen.
Een diné van honderd couverts voor eenen rijksdaalder,
(althans toen de levensmiddelen niet zoo duur waren) — dat
willen wij ook ons zeiven en elkander in 't belang van arme
kinderen herinneren. Bij hoogtijden en belangrijke voorval-
len in aanzienlijke kringen, is 't geen vreemd verschijnsel,
dat ter wille en ter eere van éénen gast, een feestmaal ge-
geven wordt, dat honderd rijksdaalders kost. Wel nu!
hier is het omgekeerd 't geval.
Vooral zij het voorbeeld van die kinderen van meerver-
mogende ouders gevolgd, die zorgvuldig maanden lang klei-
nigheden hebben opgespaard, tot zij de vereischte som bijeen
hadden, om honderd arme kinderen in onze schoo'l te kun-
nen onthalen. Daarvan waren ze onder het besef hunner
eigene groote voorregten, de blijde getuigen!
Maar niet alleen had men ten doel, de behoeftigste kin-
deren van voedsel — men trachtte ze ook van deksel te
voorzien. Aan dit lofwaardig verlangen had de Louise-
hrans in hare geboorte te danken. Een twintigtal ^
meisjes uit den fatsoenlijken stand , in twee afdeelingen ol
gezelschappen gesplitst, vereenigden zich wekelijks, om
door eigen handenarbeid en door aankoop uit liefdegiften
vele arme kinderen van kleedingslukken te voorzien Als
Beschermvrouw dier Louise-krans vroeg men de teedergeliefde
dochter eener hoogvereerde Moeder, de Prinses Louise, — nu