Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
liunue levensvreugde en hun vi'czenlijk heil, bevordert, maakt
zich vrienden voor geheel zijn leven. Spaart God die klei-
nen, dan vergeten zij den weldoener hunner kindsheid,
zelfs in gevorderden leeftijd niet. Zij vertellen het aan hunne
kinderen en kleinkinderen, en 't graf van den kindervriend
blijft niet onbesproeid van dankbare tranen! Zoo bloeije
dan eenmaal ook onze Vormschool, even als wij ons ver-
heugen in den bloei der Bewaar- en Volgschool!
De steeds toenemende bloei dier twee scholen had reeds
in i846 het huren van een grooter gedeelte van dit pand
noodzakelijk gemaakt, de jaarlijksche huur steeg daardoor
tot nagenoeg ƒ 1,200. En deze belangrijke huur, met al de
kosten, die de zoo uitgebreide scholen vorderden, werden
door edelmoedige belangstelling rijkelijk gevonden.
Immers niet alleen voor verstandelijke en zedelijke, maar
ook voor de stoffelijke belangen der kinderen poogde men te
zorgen. Wilt gij er bewijzen van? Ze zijn vele en ve-
lerlei i
Onder onze kinderen zijn er van zeer arme ouders. Vooral
bij den winter weten ze soms niet, hoe van den e'e'nen dag
tot den anderen te komen. — 't Kost den ouders moeite
dien ée'nen cent schoolgeld daags getrouw te betalen, en
toch is het goed, dat deze kleine opoffering van Vader en
Moeder gevorderd wordt. Het onderrigt, dat geheel gratis
is, loopt gevaar bij dezen en genen minder gewaardeerd te
worden. Maar op andere wijze kan men den Ouders te ge-
moet komen. Die lieve kleinen hebben niet alleen een hoofd
't welk men met groote voorzigtigheid en wijze gematigdheid,
al spelende een weinig approvianderen kan, maar die kinde-
ren hebben ook eene maag, die op zijn tijd billijke en drin-
gende eischen heeft. Welnu! was 't dan niet een gelukkig
denkbeeld van eene der Bestuurderessen om, door het inza-
melen van kleine liefdegiften, reeds vele winters aaneen,
een honderdtal zeer arme kinderen in de school zelf, een
smakelijk middagmaal van gezonde, warm.e spijs te bezor-
gen? 't Was prettig, 't was aandoenlijk om te zien, als
deze kleinen zich om den disch schaarden. Hoe begeerig